Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Επίκαιρα θέματα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Ανακοίνωση για την απώλεια της Αλεξάνδρας Σάκκουλα

  Ο εκδοτικός οίκος Π.Ν. Σάκκουλας ανακοινώνει, με βαθιά οδύνη, την απώλεια της Αλεξάνδρας Σάκκουλα, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
 • Ν. 4446/2016

  Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22.12.2016)
 • Ν. 4443/2016

  Ν. 4443/2016 (ΦΕΚ Α΄ 232/9.12.2016)
 • Ν. 4337/2015

  Άρθρο 18 παρ. 6 Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄ 17.10.2015)
 • ΠΝΠ της 30.6.2015 («Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας” [Α΄ 65]» – ΦΕΚ Α΄ 66/30.6.2015)

  Η άρνηση πληρωμής με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες, ηλεκτρονική τραπεζική (web banking) και συναλλαγές διά της τηλεφωνίας τιμωρείται κατά τα άρθρα 288 παρ. 1 και 452 ΠΚ.

 • N. 4322/2015: «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ΄ τύπου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 42/27.4.2015)

  Νέα ενημέρωση των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων της www.sakkoulas.com 
 • N. 4268/2014

  Η Βάση Δεδομένων της www.sakkoulas.com ενημερώθηκε ήδη με τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν με τον Ν. 4268/2014. 
 • N. 4268/2014

  Η Βάση Δεδομένων της www.sakkoulas.com ενημερώθηκε ήδη με τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν με τον Ν. 4268/2014. 
 • Βασική Νομοθεσία: 6η ενημέρωση | Μάιος 2014

  Μετά τις σημαντικές νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν σε βασικούς κώδικες με τους νόμους 4203/2013, 4205/2013, 4210/2013, 4233/2013, 4236/2014, 4242/2014, 4249/2014, 4250/2014, 4251/2014, 4254/2014, 4257/2014 και 4258/2014, κατέστη αναγκαία η άμεση ενημέρωση των συνδρομητών του έργου ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.
 • N. 4264/2014

  Η Βάση Δεδομένων της www.sakkoulas.com ενημερώθηκε ήδη με τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν με τον Ν. 4264/2014. 
 • Ν. 4262/2014

  Η Βάση Δεδομένων της www.sakkoulas.com, καθώς και η εφαρμογή Codilex για iphone, έχουν ήδη ενημερωθεί με τον νέο νόμο
 • Ν. 4257/2014 | Ν. 4258/2014

  Η Βάση Δεδομένων της www.sakkoulas.com, καθώς και η εφαρμογή Codilex για iphone, έχουν ήδη ενημερωθεί με τους νέους νόμους! 
 • Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014)

  Η Βάση Δεδομένων της www.sakkoulas.com, καθώς και η εφαρμογή Codilex για iphone, έχουν ήδη ενημερωθεί με τον νέο νόμο!
 • Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

  Ν. 4251/2014 («Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 80/1.4.2014)
 • Νόμος 4236/2014

  Ν. 4236/2014: «Για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία (L 280) και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (L 142) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 33/11.2.2014)
 • Νόμος 4093/2012

  N. 4093/2012: «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ Α΄ 222/12.11.2012)
 • Ποινικός Κώδικας

  Ν. 4072/2012: «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 86/11.4.2012)
 • Αστικός Κώδικας – Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας – Ποινικός Κώδικας – Κώδικας Ποινικής Δικονομίας – Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας – Κώδικας Συμβουλίου της Επικρατείας – Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων – Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών – ΚΟΚ – ΕΣΔΛ

  Ν. 4055/2012: «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012)
 • Νόμος 4049/2012

  Ν. 4049/2012: «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35/23.2.2012)
 • Νόμος 4042/2012

  Ν. 4042/2012: «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 24/13.2.2012)
 • Νόμος 3994/2011

  Ν. 3994/2011: «Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 165/25.7.2011)
 • Νόμος 3984/2011

  Ν. 3984/2011: «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 150/27.6.2011)
 • Υπηρεσίες on-line

  Δωρεάν αναβάθμιση συνδρομητικής υπηρεσίας
 • Νόμος 3943/2011

  Ν. 3943/2011: «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 66/31.3.2011)
 • Ποινικός Κώδικας – Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

  Ν. 3920/2011: «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 33/3.3.2011)
 • Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

  ΥΑ υπ' αριθμ 123827/2010 (Οικονομικών - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ΦΕΚ Β΄ 1991/23.12.2010)
 • Νόμος 3904/2010

  Ν. 3904/2010: «Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 218/23.12.2010)
 • Νόμος 3896/2010

  Ν. 3896/2010 («Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης – Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις» - ΦΕΚ Α΄ 207/8.12.2010)
 • Νόμος 3875/2010

  Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις
 • Νόμος 3860/2010

  Βελτιώσεις της ποινικής νομοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων
 • Νόμος 3849/2010

  Τροποποίηση του ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις
 • Νόμος 3811/2009

  Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση (Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004) και άλλες διατάξεις
 • Νόμος 3784/2009

  Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις
 • Νόμος 3783/2009

  Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις
 • Νόμος 3772/2009

  Μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική μεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών και άλλες διατάξεις
 • Νόμος 3769/2009

  Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις
 • Νόμος 3727/2008

  Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης, μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις
 • Nόμος 3719/2008 (Ποινικό Δίκαιο)

  Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις
 • Νόμος 3691/2008

  Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις
 • Υ.Α. (Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών - Δικαιοσύνης) υπ' αριθμ. 50492/2008

  Αναπροσαρμογή των ποσών της μετατροπής των περιοριστικών της ελευθερίας ποινών
 • Νόμος 3674/2008

  Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις
 • Νόμος 3669/2008

  Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων
 • Νόμος 3666/2008

  Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα
 • Νόμος 3663/2008

  Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST), Κοινές Ομάδες Έρευνας και λοιπές διατάξεις
 • Νόμος 3659/2008

  Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις
 • Νόμος 3658/2008

  Μέτρα για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών και άλλες διατάξεις
 • Νόμος 3649/2008

  Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις
 • Νόμος 3625/2007

  Κύρωση, εφαρμογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις
 • Νόμος 3601/2007

  Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις
 • Νόμος 3603/2007

  Ρύθμιση θεμάτων δημοσκοπήσεων
 • Νόμος 3606/2007

  Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις  
 • Νόμος 3610/2007

  Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διαστάξεις
 • Νόμος 3622/2007

  Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις
 • π.δ. 133/2007

  Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/36/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με την ασφάλεια των αεροσκαφών τρίτων χωρών τα οποία χρησιμοποιούν κοινοτικόύς αερολιμένες
 • Νόμος 3583/2007

  'Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις'
 • Νόμος 3536/2007

  'Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης'
 • Προεδρικό Διάταγμα 80/2007

  'Κινητές Αστυνομικές Μονάδες - Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 141/1991' κ.λπ.
 • Προεδρικό Διάταγμα 84/2007

  'Αναδιοργάνωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) και τροποποίηση του π.δ. 203/2000'
 • Νόμος 3560/2007

  'Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Προσθέτου σ' αυτήν Πρωτοκόλλου'
 • Νόμος 3526/2007

  'Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις'
 • Νόμος 3544/2007

  'Κύρωση της Συμφωνίας για τα προνόμια και τις ασυλίες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου'
 • Νόμος 3588/2007

  'Πτωχευτικός κώδικας'
 • Nόμος 3500/2006

  «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις»
 • Nόμος 3488/2006

  «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και άλλες συναφείς διατάξεις»
 • Nόμος 3472/2006

  «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»