Αναζήτηση για

Στην ενότηταΕγγραφείτε στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης και πληροφορηθείτε πρώτοι όλα τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες του εκδοτικού μας οίκου!Έχετε αποκτήσει κάποιο προϊόν που συνοδεύεται από κωδικό δωρεάν πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας; Ενεργοποιήστε τον τώρα και απολαύστε εντελώς δωρεάν την υπηρεσία στην οποία αντιστοιχεί για 12 μήνες!

Όροι χρήσης

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Oι εδώ προβλεπόμενοι όροι χρήσης και η συνοδευτική φόρμα εγγραφής αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ: 094431149, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 32207/01/Β/94/573), που εδρεύει στην Αθήνα (Ακαδημίας 43), η οποία θα καλείται στο εξής Δ&Ο, και της οντότητας ή του ατόμου (στο εξής: “χρήστης”) που αποκτά πρόσβαση και χρησιμοποιεί τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ιστοσελίδας www.sakkoulas.com (στο εξής: “υπηρεσία”).

Κύριο μέλημα της Δ&Ο είναι η γνωστοποίηση των όρων που διέπουν την λειτουργία της υπηρεσίας, με σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών, των χρηστών και των συνδρομητών της, την διαφώτισή τους σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή τους κατά την πρόσβασή τους σε αυτήν.

Ο χρήστης πρέπει να διαβάσει το έγγραφο αυτό προσεκτικά.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του στην υπηρεσία και την αποδοχή αυτών των όρων, ο χρήστης συμφωνεί να δεσμευθεί από αυτούς, και αυτοί οι όροι αποκτούν ισχύ σύμβασης.

Σε κάθε περίπτωση η χρησιμοποίηση της υπηρεσίας συνεπάγεται την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟ

O χρήστης δηλώνει στην Δ&Ο ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών. Ο νόμιμος εκπρόσωπος ενός ανηλίκου ή γονέας μπορεί να εγκρίνει την χρήση της υπηρεσίας και την δημιουργία λογαριασμού πρόσβασης από έναν ανήλικο, υπό την συνεχή όμως επίβλεψη από ενήλικο και με την ανάληψη όλων των ευθυνών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης της υπηρεσίας από ανήλικο.
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΤΙΜΗΜΑ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης και το τίμημα που καταβάλλει ο εγγραφόμενος ως συνδρομητής καθορίζονται στην συνοδευτική φόρμα εγγραφής.
 
ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ
Η πρόσβαση στην υπηρεσία και η χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν προϋποθέτουν την συνδυασμένη χρησιμοποίηση του “ονόματος χρήστη” και του μυστικού “κωδικού πρόσβασης”. Και τα δύο παραπάνω στοιχεία επιλέγονται από τον χρήστη κατά την διαδικασία της αρχικής εγγραφής του ως νέου μέλους στην υπηρεσία. Οι κωδικοί είναι απολύτως προσωπικοί και γι’ αυτό έχουν απολύτως εμπιστευτικό χαρακτήρα. Αφού οι κωδικοί χρήσης είναι προσωπικοί, απαγορεύεται ρητά η χρήση τους από άλλο πρόσωπο πέραν του χρήστη. Ως τέτοια χρήση –ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά– αναφέρεται η  χρήση της υπηρεσίας από βιβλιοθήκες, φροντιστήρια κ.λπ.). Ο χρήστης φέρει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για τυχόν κλοπή, απώλεια ή για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαρροή ή αποκάλυψη του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης σε τρίτους, και υποχρεούται, στις περιπτώσεις αυτές, να αποκαθιστά κάθε θετική ή αποθετική ζημία της Δ&Ο.

Ο συνδρομητής είναι αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου υπόχρεος για την πληρωμή των οφειλών που προκύπτουν από κάθε χρήση της υπηρεσίας που γίνεται μέσω της χρήσης των κωδικών του.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οποίου θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που θέτει η Δ&Ο. Ο χρήστης φέρει το βάρος τυχόν αναγκαίων επεμβάσεων ή μελλοντικών αναβαθμίσεων στον εξοπλισμό του.
 
ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΧΡΗΣΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί την υπηρεσία για νόμιμους προσωπικούς ή/και επαγγελματικούς σκοπούς, όχι όμως για σκοπούς που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αστική ή ποινική ευθύνη. Στις ανωτέρω πράξεις περιλαμβάνονται ενδεικτικώς (αλλά όχι περιοριστικά): •(α) χρήσεις που είναι δυσφημιστικές, παραπλανητικές, άσεμνες ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο μη προσήκουσες •(β) χρήσεις που παραβιάζουν τα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου, όπως η χωρίς άδεια διανομή υλικού προστατευόμενου με πνευματικά δικαιώματα• (γ) εσκεμμένη αποστολή οποιοδήποτε ιού, worm ή άλλου επιβλαβούς προγράμματος.
Ειδικότερα, ο χρήστης – και καθώς η χρήση της υπηρεσίας περιορίζεται σε προσωπική, πληροφοριακή και όχι εμπορική – εγγυάται ότι δεν θα αναπαράγει, τροποποιεί ή εκτυπώνει, τμηματικά ή περιληπτικά ή υπό οποιανδήποτε άλλη διασκευή ή μορφή, τις πληροφορίες της υπηρεσίας, προκειμένου να τις μεταβιβάσει ή να τις εκχωρήσει ή να τις διαθέσει, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, σε τρίτους, με ή χωρίς οικονομικό αντίτιμο. Ως τέτοιες ενέργειες ενδεικτικώς αναφέρονται η χρήση του συνόλου ή μέρους των πληροφοριών για την έκδοση βιβλίων ή άλλων εντύπων, για τον εμπλουτισμό του περιεχομένου άλλων ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης πληροφοριών (όπως τράπεζες πληροφοριών, CD-ROM), η χρήση της υπηρεσίας από βιβλιοθήκες κ.λπ. Στο πλαίσιο της επιστημονικής συνεργασίας με τον χρήστη, ευλόγως προσδοκάται ότι σε περίπτωση αποσπασματικής αξιοποίησης των πληροφοριών της υπηρεσίας για την αρτιότερη κατάρτιση δικογράφων ή την επιστημονική τεκμηρίωση μονογραφιών, θα μνημονεύεται ως πηγή προέλευσής τους η ιστοσελίδα www.sakkoulas.com κατ’ ανάλογη εφαρμογή αυτών που ισχύουν για τα νομικά περιοδικά ως πηγή πληροφόρησης.
Στις περιπτώσεις επιτρεπτής αξιοποίησης των παρεχόμενων πληροφοριών, ο χρήστης υποχρεούται να μην αποκρύπτει ή τροποποιεί ή αφαιρεί με οποιοδήποτε τρόπο τα διακριτικά της πνευματικής ιδιοκτησίας της Δ&Ο.
Ο χρήστης απαγορεύεται να παρεμβαίνει ο ίδιος ή να επιτρέπει σε τρίτους να παρεμβαίνουν, με οποιοδήποτε τρόπο, στη λειτουργία της υπηρεσίας.
Ο χρήστης συμφωνεί να συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους ελληνικούς νόμους και τους κανονισμούς εφαρμογής τους.
Ο χρήστης συμφωνεί να αποφεύγει την εσκεμμένη χρήση της υπηρεσίας:
(α) με τρόπο που επιδρά σημαντικά και έχει επιπτώσεις στην απόδοση ή την διαθεσιμότητα σε άλλους των υπηρεσιών της Δ&Ο,
(β) με τρόπο που συνιστά παρέμβαση με οποιαδήποτε τρόπο στους υπολογιστές της Δ&Ο ή την ασφάλεια του δικτύου ή
(γ) για να προσπαθήσει να αποκτήσει χωρίς δικαίωμα πρόσβαση στο σύστημα υπολογιστών οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
Ο χρήστης θα πρέπει να ειδοποιεί την Δ&Ο αμέσως μόλις διαπιστώσει οποιασδήποτε μορφής παραβίαση ή χωρίς δικαίωμα χρήση των προσωπικών του  κωδικών χρήσης.
Ο χρήστης συμφωνεί ρητώς ότι σε περίπτωση παραβίασης αυτής της συμφωνίας ή εσφαλμένης χρήσης της υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να προκαλείται ζημία στην Δ&Ο, τους διαχειριστές, τους συνεργάτες ή τους υπαλλήλους της, οφείλει να τους αποζημιώσει πλήρως. Η αποζημίωση αυτή θα περιλαμβάνει οποιαδήποτε ζημία (συμπεριλαμβανομένων και των δικηγορικών αμοιβών) υφίστανται τα παραπάνω πρόσωπα από την αντισυμβατική ή/και παράνομη συμπεριφορά του χρήστη.
Εάν ο χρήστης παραβιάσει αυτούς τους κανόνες ή η Δ&Ο πληροφορηθεί οποιαδήποτε άλλη παράνομη ή επιβλαβή χρήση της υπηρεσίας από τον χρήστη, η τελευταία δικαιούται να προβαίνει μονομερώς σε άμεση διακοπή του λογαριασμού του χρήστη και λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων που θα κρίνει κατάλληλα, συμπεριλαμβανομένης της ειδοποίησης των αρμοδίων αρχών και της προσφυγής στην δικαιοσύνη.
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η πνευματική ιδιοκτησία και τα συναφή πνευματικά δικαιώματα της υπηρεσίας, των νομικών δεδομένων που περιέχει, των εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιεί και όλο το περιεχόμενο αυτής (όπως γραφικά, αρχεία, έγγραφα, λογότυπα, κείμενα και εικόνες) και των τυχών παράγωγων προϊόντων της, ανήκουν αποκλειστικώς στην Δ&Ο. Όλα τα ανωτέρω προστατεύονται ως έργο πνευματικής ιδιοκτησίας με βάση το ελληνικό δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά και άλλους αστικούς και ποινικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις που έχουν κυρωθεί με νόμο και έχουν τεθεί σε ισχύ. Κατά συνέπεια, ο χρήστης υποχρεούται να μεταχειρίζεται το λογισμικό και εν γένει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.sakkoulas.com όπως ακριβώς οποιοδήποτε άλλο έργο πνευματικής ιδιοκτησίας. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνεί ότι αποδέχεται τα ανωτέρω περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Η πρόσβαση του χρήστη στην ιστοσελίδα της Δ&Ο γενικά, άρα και της συγκεκριμένης υπηρεσίας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Δ&Ο.
 
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Δ&Ο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας. Ωστόσο, η Δ&Ο δεν εγγυάται ούτε την πληρότητα των νομικών ή άλλων πληροφοριών που περιέχονται στην υπηρεσία, ούτε την ακρίβεια αυτών, ούτε την προσφορότητα οποιασδήποτε πληροφορίας της υπηρεσίας για οποιαδήποτε χρήση ή εφαρμογή.

Εντελώς ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στο τμήμα «Νομοθεσία των περιοδικών Ποινικά Χρονικά και Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου», αποδίδουν την νομοθετική εξέλιξη των πραγμάτων κατά την ημερομηνία ψήφισης του εκάστοτε νομοθετήματος, σε καμία δε περίπτωση η «Νομοθεσία» δεν λειτουργεί ως βάση δεδομένων με διαρκή επανεπεξεργασία των καταχωριζόμενων πληροφοριών και ενημέρωση για τις τρέχουσες νομοθετικές εξελίξεις που αφορούν κείμενα τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτήν.

Κατόπιν αυτών, ο χρήστης, αναγνωρίζοντας το μέγεθος, την πολυπλοκότητα και την φύση της υπηρεσίας ως ανθρώπινου έργου, και επομένως το ενδεχόμενο ύπαρξης σφαλμάτων ή παραλείψεων, παραμένει ο ίδιος μοναδικός υπεύθυνος για την προσήκουσα έρευνα, επαλήθευση, αξιολόγηση και αξιοποίηση, κατά την κρίση του, των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ρητά, κατηγορηματικά και ανεπιφύλακτα συνομολογείται ότι η Δ&Ο δεν δίνεται καμιά εγγύηση, κανενός είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή και γι’ αυτό δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε, άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, ζημία ή ηθική βλάβη, που ενδέχεται να προκύψει εις βάρος του χρήστη ή τρίτου προσώπου, ανεξαρτήτως λόγου ή αιτίας, ακόμα και αν έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Στους παραπάνω λόγους ή αιτίες συνομολογείται ρητά, κατηγορηματικά και ανεπιφύλακτα ότι συμπεριλαμβάνονται ενδεχόμενα σφάλματα ή παραλείψεις κατά την ηλεκτρονική καταχώριση των παρεχομένων πληροφοριών, καθώς και σφάλματα, παραλείψεις ή τεχνικοί λόγοι οποιασδήποτε φύσεως, που επηρεάζουν ή αναστέλλουν για εύλογο χρονικό διάστημα την λειτουργία της υπηρεσίας.

Είναι αυτονόητο ότι η Δ&Ο δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περιπτώσεις πλημμελούς λειτουργίας της υπηρεσίας ή εν γένει αδυναμίας εκπληρώσεως των υποχρεώσεών της εξαιτίας τυχηρών γεγονότων ή λόγων ανωτέρας βίας ή λόγων που προκαλούνται από υπαιτιότητα άλλων φορέων.
Η Δ&Ο διατηρεί το δικαίωμα προσθηκών, αφαιρέσεων ή άλλων τροποποιήσεων στις παρεχόμενες πληροφορίες, καθώς και αλλαγών στους τρόπους αναζήτησης των πληροφοριών, κατά την απόλυτη κρίση της.

Η Δ&Ο λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου η πρόσβαση εκ μέρους του χρήστη στην υπηρεσία να είναι, κατά το δυνατόν, συνεχής και αδιάλειπτη. Ωστόσο, επιφυλάσσεται του εύλογου δικαιώματός της να διακόπτει την λειτουργία της υπηρεσίας για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του συστήματος χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση του χρήστη.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ο χρήστης παραιτείται, δυνάμει της παρούσας κάθε δικαιώματος ή σχετικής αξίωσής του. Σε κάθε περίπτωση, συμφωνείται ρητώς ότι σε καμία περίπτωση η συνολική ευθύνη της Δ&Ο ή των υπαλλήλων ή τρίτων προμηθευτών της, για οποιεσδήποτε ζημίες ή απώλειες είτε αναφέρονται στην σύμβαση, είτε προέρχονται από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της συνδρομής που έχει καταβάλει ο χρήστης για την χρήση της υπηρεσίας. Οι προηγούμενες αναφορές είναι προς όφελος της Δ&Ο, των υπαλλήλων, των διαχειριστών, και των τρίτων προμηθευτών της, και καθένας θα έχει το δικαίωμα να βεβαιώσει και να χρησιμοποιήσει τις αναφορές άμεσα προς όφελός του.
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο χρήστης αποδέχεται ότι η χρήση της υπηρεσίας γίνεται υπό την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του.

Η υπηρεσία παρέχεται “όπως είναι” και “όπως είναι διαθέσιμη”, χωρίς καμία εγγύηση κανενός είδους, είτε εκφράζεται ρητώς είτε υπονοείται. Καμία προφορική ή γραπτή συμβουλή ή πληροφορία που δίνεται από την Δ&Ο, τους υπαλλήλους της ή τους τρίτους προμηθευτές, δεν δύναται να αποτελέσει εγγύηση.
 
ΤΡΟΠΟΠΟIΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘEΣΕΙΣ

Η Δ&Ο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους ως προς όλους τους όρους, εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε στιγμή. Οποιαδήποτε τροποποίηση καθίσταται ενεργή μετά από προειδοποίηση του χρήστη πέντε ημέρες πριν από την τροποποίηση ή με ανακοίνωση στην διαδικτυακή διεύθυνση της Δ&Ο (www.sakkoulas.com).

Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα να αναθέτει, να μεταφέρει, να δανείζει, να μισθώνει ή υπεκμισθώνει ή να πωλεί την συνδρομή του στην υπηρεσία ή/και την άδεια χρήσης της.
 
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες διακόπτονται αμέσως μετά την πάροδο της συμφωνηθείσας διάρκειας της σύμβασης, εφόσον η τελευταία δεν έχει ανανεωθεί πριν από την λήξη αυτής. Η Δ&Ο δεν έχει καμία ευθύνη απέναντι στον χρήστη ή σε οποιονδήποτε τρίτο όσον αφορά την λήξη της υπηρεσίας (μετά δηλαδή την παρέλευση του έτους και την μη ανανέωση της συνδρομής), ακόμα κι αν αυτό επιφέρει πιθανή ζημία.

Η Δ&Ο, εκτός των προαναφερθεισών περιπτώσεων, δικαιούται, με την επιφύλαξη όλων των λοιπών δικαιωμάτων της, να διακόπτει, άμεσα και μονομερώς, την ισχύ της σύμβασης με τον χρήστη προσωρινώς ή να την καταγγέλλει οριστικώς, κατά την κρίση της, χωρίς να υπέχει καμία υποχρέωση έναντι του χρήστη και χωρίς να υποχρεούται στην επιστροφή ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί, σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμμορφώνεται με έναν ή περισσότερους από τους όρους της παρούσας ή εφόσον η χρήση της υπηρεσίας είναι επιβλαβής καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην Δ&Ο ή σε άλλους χρήστες.

Ο χρήστης συμφωνεί ότι η συνδρομή στην Δ&Ο δεν είναι δικαίωμα αλλά προνόμιο και ότι η συνδρομή θεμελιώνει απλά και μόνο μια συμβατική σχέση.
 
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η οποιαδήποτε παραχώρηση, χορήγηση προθεσμίας ή μη εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων από τους “όρους χρήσης” εκ μέρους της Δ&Ο δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση, προσωρινή ή οριστική, μερική ή ολική, από οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση πηγάζει από την σύμβαση. Η Δ&Ο μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να απαιτήσει την πλήρη και ολοκληρωτική εφαρμογή τους.
 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει από την ερμηνεία ή την εκτέλεση αυτής της σύμβασης, ρητά συμφωνείται ότι εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια κατά τόπο τα δικαστήρια των Αθηνών.
 
ΡΗΤΡΑ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ

Κάθε διάταξη της παρούσας σύμβασης αποτελεί ξεχωριστό όρο. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος εξ αυτών κηρυχθεί άκυρος ή για οποιοδήποτε λόγο ανίσχυρος, δεν επηρεάζονται οι λοιποί όροι, οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν πλήρη ισχύ. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν με καλή πίστη να αντικαταστήσουν μια άκυρη διάταξη με μια έγκυρη, η οποία να οδηγεί στο ίδιο οικονομικό αποτέλεσμα, εφόσον δεν προκαλείται ουσιώδης αλλαγή στο περιεχόμενο της σύμβασης. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση κατά την οποία μία ουσιώδης διάταξη δεν εκφράζεται με σαφή και συγκεκριμένη διατύπωση σ’ αυτή την σύμβαση.

Ούτε η σχέση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών ούτε η συνήθης εμπορική πρακτική μπορεί να τροποποιήσει οποιαδήποτε όρο της συμφωνίας.

Αυτή είναι η συνολική συμφωνία μεταξύ του χρήστη και της Δ&Ο.