Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
ΠΝΠ της 30.6.2015 («Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας” [Α΄ 65]» – ΦΕΚ Α΄ 66/30.6.2015)

Στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου πρώτου της ΠΝΠ της 28.6.2015 («Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» – ΦΕΚ Α΄ 65/28.6.2015), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 4 της ΠΝΠ της 30.6.2015 («Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας” [Α΄ 65]» – ΦΕΚ Α΄ 66/30.6.2015) ορίζονται τα εξής: «Όποιος, κατά το διάστημα της τραπεζικής αργίας, αρνείται την πληρωμή με τα μέσα που προβλέπονται στις περιπτώσεις β), γ) και δ) της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου της παρούσας τιμωρείται, κατά τις διατάξεις των άρθρων 288 παρ. 1 και 452 του Ποινικού Κώδικα, και των διατάξεων του άρθρου 13α του Ν. 2251/1994 (Α΄ 191), του άρθρου 18α Ν. 146/1914 (Α΄ 21), και του άρθρου 19 Ν. 4177/2013 (Α΄ 173), όπως ισχύουν». Τα μέσα πληρωμής των περιπτώσεων β), γ) και δ) της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου είναι οι πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες, η ηλεκτρονική τραπεζική (web banking) και οι συναλλαγές διά της τηλεφωνίας.