Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ν. 4337/2015

Με το άρθρο 18 παρ. 6 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄ 17.10.2015) προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 218 του Ποινικού Κώδικα ως εξής:

«Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος καταρτίζει πλαστά ή νοθεύει γνήσια προϊόντα κομίστρου των δημόσιων συγκοινωνιών (ισχύοντα εισιτήρια ή κάρτες-κουπόνια απεριορίστων διαδρομών) με σκοπό να τα προσφέρει στην αγορά ή να τα εισάγει σε κυκλοφορία εάν το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ ή ο υπαίτιος διαπράττει πλαστογραφίες κατ’ επάγγελμα και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.» 

Η εν λόγω νομοθετική μεταβολή έχει ενσωματωθεί στην κωδικοποίηση Βασική Νομοθεσία - Επίτομη έκδοση, στο άρθρο 218 του Ποινικού Κώδικα.