Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας

Με το άρθρο πρώτο του Ν. 3814/2010 («Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις» - ΦΕΚ Α΄ 3/12.1.2010) κυρώθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 16.9.2009 («Ρύθμιση θεμάτων Φ.Π.Α., επισφαλών απαιτήσεων, ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, αναπροσαρμογή ποσού οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία και αναστολή πλειστηριασμών από πιστωτικά ιδρύματα» - ΦΕΚ Α΄ 181/16.9.2009)