Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Γνωμοδότηση Εισαγγελέως Αρείου Πάγου 2/2017

Χρήση και αξιοποίηση σε πειθαρχική διαδικασία αποδεικτικών στοιχείων αποκτηθέντων μέσω άρσεως του απορρήτου των επικοινωνιών: Προϋποθέσεις και διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών (άρ. 4 Ν. 2225/1994). – Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση αποδεικτική χρήση και αξιοποίηση σε οποιαδήποτε ποινική, πολιτική, διοικητική και πειθαρχική δίκη και διοικητική διαδικασία των “τυχαίων ευρημάτων”, αποδείξεων δηλαδή οι οποίες αφορούν είτε στο περιεχόμενο της επικοινωνίας είτε στα εξωτερικά στοιχεία της και δεν σχετίζονται με το έγκλημα για την διερεύνηση του οποίου διετάχθη η άρση του απορρήτου, εκτός εάν τα ευρήματα αυτά αναφέρονται σε κάποιο άλλο, ιδιαιτέρως σοβαρό έγκλημα, εκ των προβλεπομένων στο άρ. 4 παρ. 1 του Ν. 2225/1994, ή συμβάλλουν στην υπεράσπιση του κατηγορουμένου σε ποινική δίκη για πλημμέλημα ή κακούργημα (άρ. 5 παρ. 10 Ν. 2225/1994). – Η αποδεικτική χρήση και αξιοποίηση των ως άνω “τυχαίων ευρημάτων” είναι, αντιθέτως, καθ’ όλα επιτρεπτή όχι μόνο σε άλλη ποινική, αλλά και σε κάθε διοικητική ή πειθαρχική δίκη και εν γένει διοικητική διαδικασία, εφόσον ο σκοπός της τελευταίας δεν διαφέρει από αυτόν για τον οποίο διετάχθη η νομίμως διενεργηθείσα άρση του απορρήτου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί σχετική επαρκώς αιτιολογημένη κρίση της δικαστικής αρχής που εξέδωσε την αρχική διάταξη (άρ. 5 παρ. 10 Ν. 2225/1994). – Είναι επιτρεπτή κατά νόμον η λήψη υπόψιν, επεξεργασία, ανάλυση και αποδεικτική αξιοποίηση, στο πλαίσιο της πειθαρχικής διαδικασίας, των προκυψάντων από την άρση του απορρήτου στοιχείων, τα οποία ζητήθηκαν από τις δικαστικές και ανακριτικές αρχές και περιήλθαν νομίμως στα αρμόδια για την διεκπεραίωση της εν λόγω διαδικασίας όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η γνωμοδότηση δημοσιεύεται σε Ποινικά Χρονικά 2017, 630, με παρατηρήσεις Ά. Κωνσταντινίδη.