Αναζήτηση για

Στην ενότηταΕγγραφείτε στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης και πληροφορηθείτε πρώτοι όλα τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες του εκδοτικού μας οίκου!Έχετε αποκτήσει κάποιο προϊόν που συνοδεύεται από κωδικό δωρεάν πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας; Ενεργοποιήστε τον τώρα και απολαύστε εντελώς δωρεάν την υπηρεσία στην οποία αντιστοιχεί για 12 μήνες!

Συνδρομή - Νομοθεσία Αστικού & Εμπορικού Δικαίου
 
 

 

Με την αγορά της υπηρεσίας αυτής αποκτάτε απεριόριστη πρόσβαση, για χρονικό διάστημα 12 μηνών, χωρίς χρονοχρέωση ή οποιονδήποτε άλλο περιορισμό, στα ακόλουθα προϊόντα:

  1. Σύνταγμα της Ελλάδας
  2. Αστικός Κώδικας
  3. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
  4. Εμπορική νομοθεσία:

Ι. Εμπορικές πράξεις - Έμποροι              

1. Β.Δ. της 2/14.5.1835

Περί αρμοδιότητας των εμποροδικείων (άρθρ. 2, 3, 8)        

2. Β.Δ. της 19.4/1.5.1835

Περί του Εμπορικού Νόμου (άρθρ. 1-17)              

3. Ν. 1089/1980

Περί των Εμπορικών και Βιομηχανικών, Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων (άρθρ. 4-8)            

4.  Ν. 3419/2005

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας            

 

 ΙΙ. Εμπορικές συμβάσεις         

Β.Δ. της 19.4/1.5.1835

Περί του Εμπορικού Νόμου (άρθρ. 90-108)          

Π.Δ. 219/1991

Περί Εμπορικών Αντιπροσώπων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 86/653/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων   

Ν. 1665/1986

Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης   

Ν. 1905/1990

Για τη σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και άλλες διατάξεις  

Ν. 2532/1997

Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων

Ν. 559/1977

Περί κυρώσεως της εν Γενεύη την 19ην Μαΐου 1956 υπογραφείσης Συμβάσεως επί του Συμβολαίου διά την διεθνή μεταφοράν εμπορευμάτων οδικώς (C.M.R.) και του Πρωτοκόλλου υπογραφής              

Ν. 1815/1988

Κύρωση του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου          

Π.Δ. 150/2001

Προσαρμογή στην Oδηγία 99/93/EK του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές

Π.Δ. 131/2003

Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)         

Π.Δ. 166/2003

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές            

Π.Δ. 34/1995

Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων

 

 

ΙΙΙ. Πνευματική & Βιομηχανική ιδιοκτησία           

Ν. 2121/1993

Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα               

Ν. 100/1975

Περί κυρώσεως α) της Συμβάσεως περί συστάσεως Παγκοσμίου Oργανώσεως προστασίας της ιδιοκτησίας επί των έργων της διανοίας, υπογραφείσα εν Στοκχόλμη τη 14η Ιουλίου 1967 και β) της κατά την Διπλωματικήν Διάσκεψιν των Παρισίων του Ιουλίου 1971 γενομένης αναθεωρήσεως της Συμβάσεως της Βέρνης 1886 

Ν. 213/1975

Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμβάσεως των Παρισίων του 1883 «περί προστασίας της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας», ως αύτη ανεθεωρήθη εν Στοκχόλμη την 14ην Ιουλίου 1967 (άρθρ. 1, 2, 4Α, 6 πεντάκις § 1, 8) 

Ν. 1733/1987

Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (άρθρ. 1, 5-19)              

Π.Δ. 259/1997

Διατάξεις εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε με το Νόμο 2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προστασίας          

Ν. 2239/1994

Περί σημάτων        

Π.Δ. 45/1991

Νομική προστασία των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών σε συμμόρφωση με την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 87/54/ΕΟΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1986 όπως συμπληρώθηκε από τις Αποφάσεις 87/532/ΕΟΚ και 88/311/ΕΟΚ 

Π.Δ. 321/2001

Προσαρμογή στην Οδηγία 98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 για το κοινοτικό σήμα

 

 

ΙV. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ             

Ν. 146/1914

Περί αθεμίτου ανταγωνισμού

Ν. 1730/1987

Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.) (άρθρ. 3)

Π.Δ. 100/2000

Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 97/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1997 (ΕΕ αριθ. L 202 της 30.7.97, σελ. 60) με την οποία τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 298 της 17.10.89 σ. 23) σχετικά με τη παροχή τηλεοπτικών υπηρεσιών

Ν. 703/1977

Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισμού

 

 

V. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ          

 

Α. Προσωπικές εταιρείες

1. Β.Δ. της 19.4/1.5.1835

Περί του Εμπορικού Νόμου (άρθρ. 18-28, 38-39, 41-64)                     

2. Ν.Δ. της 28.4.1923

Περί μεταρρυθμίσεως διατάξεων περί εταιριών (άρθρ. 2)    

3. Α.Ν. 89/1967

Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών

4. Κανονισμός (ΕΟΚ) 2137/1985 του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1985 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ)

 

 

Β. Ανώνυμη εταιρεία

Ν. 2190/1920

Περί Ανωνύμων Εταιρειών   

Ν. 2396/1996

Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές (άρθρ. 39-52)

Ν. 3016/2002

Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις            

Ν. 3156/2003

Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις (άρθρ. 1-14, 16, 20, 28)  

Ν. 3412/2005

Πλαίσιο Ρυθμίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας              

 

 

Γ. Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης

Ν. 3190/1955

Περί Eταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης             

 

 

VI. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  

Ν. 2251/1994

Προστασία των καταναλωτών               

 

 

VII. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ        

Ν. 2844/2000

Συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκείμενες σε δημοσιότητα και άλλες συμβάσεις παροχής ασφάλειας    

Ν.Δ. της 17.7/13.8.1923

Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών (άρθρ. 48-67)          

Ν.Δ. 4001/1959

Περί διατάξεών τινων αναφερομένων εις την εμπράγματον ασφάλειαν, την πτώχευσιν και την αναγκαστικήν εκτέλεσιν (άρθρ. 1-3, 6)                          

 

 

VIII. ΑΣΦΑΛΙΣΗ     

Ν. 2496/1997

Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις (άρθρ. 1-34)          

Ν.Δ. 400/1970

Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως             

Ν. 1569/1985

Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώματος ειδικών πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις (άρθρ. 1-38, 51-52)               

Π.Δ. 298/1986

Δικαιώματα και υποχρεώσεις ασφαλιστικών πρακτόρων και παραγωγών ασφαλίσεων και κώδικας δεοντολογίας για την άσκηση του επαγγέλματος αυτών     

Π.Δ. 237/1986

Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/1976 (ΦΕΚ Α# 331/76) «περί υποχρεωτικής Ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Ν. 1569/1985 (ΦΕΚ Α# 183/85) και τα Προεδρικά Διατάγματα 1019/1981 (ΦΕΚ Α# 253/81) και 118/1985 (ΦΕΚ Α# 35/85)  

Π.Δ. 190/2006

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (L 9/15.1.2003)        

 

 

ΙX. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

Ν. 5325/1932

Περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν             

Ν. 5960/1933

Περί επιταγής         

Ν.Δ. 3077/1954

Περί Γενικών Αποθηκών (άρθρ. 27-28, 30, 33)    

Ν.Δ. της 17.7/13.8.1923

Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών (άρθρ. 68-80)          

Ν. 2198/1994

Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων, υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή (’υλοι Τίτλοι) και άλλες διατάξεις (άρθρ. 5-12, 28)    

 

 

Χ. ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ     

Ν. 3588/2007

Πτωχευτικός Κώδικας           

Ν. 3049/2002

Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις    

 

 

ΧΙ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ       

Ν. 3601/2007

Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις         

Ν.Δ. της 17.7/13.8.1923

Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών (άρθρ. 25-34)          

Ν.Δ. 1059/1971

Περί του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων (άρθρ. 1-3)           

Ν. 2789/2000

Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς την Οδηγία αριθμ. 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.5.1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις (άρθρ. 1-16, 30-31)

N. 3746/2009

Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις (άρθρ. 1-27)

Ν. 3862/2010

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις (άρθρ. 1-83, 93-94)

N. 3864/2010

Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

 

 

ΧΙI. ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ          

Ν. 3816/1958

Περί κυρώσεως του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου  

Ν.Δ. 187/1973

Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου

Ν. 959/1979

Περί της Ναυτικής Εταιρείας                 

Ν.Δ. 3899/1958

Περί προτιμωμένης υποθήκης επί πλοίων             

Ν. 457/1976

Περί εφαρμογής διατάξεών τινών του Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και του Ν.Δ. 3899/1958 «περί προτιμωμένης υποθήκης επί πλοίων» επί τινών κατηγοριών πλωτών ναυπηγημάτων               

Π.Δ. 427/1995

Υποχρεώσεις Εφοπλιστών ή Πλοιοκτητών και Ναυτικών Πρακτόρων 

 

 

XIII. ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ         

Ν. 3632/1928

Περί Χρηματιστηρίων Αξιών 

Π.Δ. 360/1985

Καθορισμός των οικονομικών στοιχείων που πρέπει να δημοσιεύουν περιοδικά οι εταιρείες των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Ν. 1806/1988

Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια αξιών και άλλες διατάξεις    

Ν. 1969/1991

Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις               

Π.Δ. 51/1992

Για τις πληροφορίες που πρέπει να δημοσιεύονται κατά την απόκτηση και την εκχώρηση σημαντικής συμμετοχής σε εταιρία της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 88/627/ΕΟΚ

Π.Δ. 53/1992

Για τις πράξεις προσώπων που είναι κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 89/592/ΕΟΚ

Ν. 2324/1995

Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών, Οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και άλλες διατάξεις (άρθρ. 1-56, 62)     

Ν. 2396/1996

Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές (άρθρ. 1-38, 58-59, 61)      

Ν. 2843/2000

Eκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις   

Ν. 3152/2003

Ίδρυση και εποπτεία χρηματιστηρίων και οργανωμένων αγορών, νέες αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (άρθρ. 1-5α, 9-10, 14, 16-17, 23)          

Ν. 3283/2004

Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις (άρθρ. 1-47, 62)     

Ν. 3340/2005

Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (άρθρ. 1-31)           

Ν. 3371/2005

Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις (άρθρ. 1-21, 25-40, 42, 53-54, 76)  

Ν. 3401/2005

Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση (άρθρ. 1-27, 29)                        

Ν. 3455/2006

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοοικονομικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις                 

Ν. 3461/2006

Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις

Ν. 3556/2007

Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις (άρθρ. 1-27, 29, 37)

Ν. 3606/2007

Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις (άρθρ. 1-83, 90)             

Απόφαση 1/452/1.11.2007 Δ.Σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κανόνες Συμπεριφοράς Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ)

Απόφαση 2/452/1.11.2007 Δ.Σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των Ανωνύμων Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ)         

 

 

Τα κείμενα που περιέχονται στην υπηρεσία αυτή υφίστανται συνεχή ενημέρωση με όλες τις τελευταίες νομοθετικές μεταβολές.

Επισημαίνεται ότι η αγορά οποιασδήποτε υπηρεσίας “Πακέτου Συνδρομής” που αφορά μια ομάδα κωδίκων σας εξασφαλίζει απεριόριστη πρόσβαση σε οποιονδήποτε νέο κώδικα προστεθεί στο πακέτο έως την λήξη του χρόνου που καλύπτει η συνδρομή σας, χωρίς καμία εκ μέρους σας πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, και για όσο χρόνο διαρκεί η συνδρομή σας.

 
Τιμή €
24,19
διάρκεια 12 μήνες