Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Βασική Νομοθεσία: 8η ενημέρωση | Οκτώβριος 2015

Μετά τις σαρωτικές νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με τον Ν. 4335/2015, αλλά και σημαντικές άλλες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις κατέστη αναγκαία η άμεση ενημέρωση των συνδρομητών του έργου ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Στην νέα αυτή 8η ενημέρωση (Οκτώβριος 2015) στην συλλογή περιέχονται όλες οι τροποποιήσεις που επήλθαν με τους νόμους 4267/2014 («Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 137/12.6.2014), 4304/2014 («Έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 234/23.10.2014), 4305/2014 («Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 [Α΄ 57], προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 237/31.10.2014), 4308/2014 («Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 251/24.11.2014), 4310/2014 («Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 258/8.12.2014), 4312/2014 («Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 260/12.12.2014), 4315/2014 («Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα – Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 269/24.12.2014), 4316/2014 («Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 270/24.12.2014), 4322/2015 («Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ΄ τύπου και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 42/27.4.2015), 4325/2015 («Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 47/11.5.2015), 4329/2015 («Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 53/2.6.2015) και 4335/2015 («Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 [Α΄ 80]» – ΦΕΚ Α΄ 87/23.7.2015), καθώς και το Π.Δ. 28/2015 («Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» – ΦΕΚ Α΄ 34/23.3.2015), στην ύλη των ακόλουθων τευχών που περιέχονται στην συλλογή:

4.1. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 1-681Δ)
4.2. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 682-1054)
5.1. Ποινικός Κώδικας (άρθρα 1-335)
5.2. Ποινικός Κώδικας (άρθρα 336-474)
6.1. Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 1-408)
6.2. Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 409-603)
7. Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας
8. Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας
9. Υπαλληλικός Κώδικας

Για την 8η ενημέρωση του έργου δείτε εδώ: http://www.sakkoulas.com/website2012/default.asp?static=32&product_id=21666&category=12

Για το σύνολο του έργου δείτε εδώ: http://www.sakkoulas.com/website2012/default.asp?static=32&product_id=21201