Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ποινικός Κώδικας

Με το άρθρο δεύτερο του Ν. 3625/2007 ('Κύρωση, εφαρμογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις' - ΦΕΚ Α΄ 290/24.12.2007) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 8, 113, 118, 323Α, 338, 339, 345, 346, 348Α του Ποινικού Κώδικα, ενώ προστέθηκαν σε αυτόν και τα άρθρα 323Β, 352Α και 352Β.