Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
N. 4325/2015: «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 47/11.5.2015)

Με τον πρόσφατο Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47/11.5.2015) επήλθαν σημαντικές νομοθετικές μεταβολές σε κωδικοποιημένα νομοθετήματα που περιέχονται στην βάση δεδομένων της www.sakkoulas.com και στην εφαρμογή Codilex. Ήδη, οι νομοθετικές αυτές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στους οικείους κώδικες (Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) και έχουν τεθεί στην διάθεση των συνδρομητών της βάσης δεδομένων και των χρηστών της εφαρμογής Codilex.