Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Εμπορική Νομοθεσία: 3η ενημέρωση | Νοέμβριος 2014

Στην νέα αυτή 3η ενημέρωση (Νοέμβριος 2014) περιέχονται όλες οι τροποποιήσεις που επήλθαν με τους νόμους 4242/2014 («Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» − ΦΕΚ Α΄ 50/28.2.2014), 4250/2014 («Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» − ΦΕΚ Α΄ 74/26.3.2014), 4254/2014 («Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» − ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014), 4261/2014 [«Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» − ΦΕΚ Α΄ 107/5.5.2014], 4262/2014 («Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» − ΦΕΚ Α΄ 114/10.5.2014), 4281/2014 («Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» − ΦΕΚ Α΄ 160/8.8.2014) και 4286/2014 («Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων – σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία “Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία” – Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις» − ΦΕΚ Α΄ 194/19.9.2014), καθώς και τις Κ.Υ.Α. Ζ1-891/13.8.2013 («Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011» – ΦΕΚ Β΄ 2144/30.8.2013) και Κ.Υ.Α. 27764οικ./4.6.2014 [«Τροποποίηση-συμπλήρωση της κοινής υπουργικής απόφασης Ζ1-891/2013 (ΦΕΚ Β΄ 2144)» – ΦΕΚ Β΄ 1470/6.6.2014], στην ύλη των ακόλουθων τευχών που περιέχονται στην συλλογή:

 1.         Εμπορικές πράξεις – Έμποροι

2.2.      Εμπορικές συμβάσεις

6.         Προστασία του καταναλωτή

8.3.      Ασφάλιση