Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικες Τσέπης - 4. Ποινικός Κώδικας
Θωμάς Π. Σάμιος (επιμ.)

Η νέα αυτή 15η έκδοση του Ποινικού Κώδικα κατέστη αναγκαία μετά τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν στο κείμενό του κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους 2014 με τους νόμους 4249/2014 («Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 73/24.3.2014), 4254/2014 («Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014), 4258/2014 («Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 94/14.4.2014), 4262/2014 («Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 114/10.5.2014), 4267/2014 («Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 137/12.6.2014), 4268/2014 («Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 141/27.6.2014), 4274/2014 («Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 147/14.7.2014) και 4285/2014 («Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α΄ 139) και προσαρμογή του στην απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (L 328) και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 191/10.9.2014). 

Το κείμενο του Ποινικού Κώδικα είναι πλήρως ενημερωμένο και με τις λοιπές νομοθετικές μεταβολές των τελευταίων ετών, που επήλθαν με τους νόμους 2928/2001, 2948/2001, 3064/2002, 3090/2002, 3160/2003, 3189/2003, 3242/2004, 3251/2004, 3327/2005, 3346/2005, 3500/2006, 3536/2007, 3625/2007, 3658/2008, 3663/2008, 3666/2008, 3674/2008, 3691/2008, 3719/2008, 3727/2008, 3772/2009, 3849/2010, 3860/2010, 3875/2010, 3896/2010, 3904/2010, 3920/2011, 3943/2011, 3984/2011, 3994/2011, 4042/2012, 4049/2012, 4055/2012, 4072/2012, 4093/2012, 4139/2013, 4198/2013, 4199/2013 και 4205/2013, με το προεδρικό διάταγμα 221/2005, καθώς και με την υπ’ αριθμ. 50492/8.6.2008 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Δικαιοσύνης («Αναπροσαρμογή των ποσών της μετατροπής των περιοριστικών της ελευθερίας ποινών»). 

Στον πίνακα νομοθετικών μεταβολών, που συνοδεύει πάντοτε την έκδοση του «Ποινικού Κώδικα Τσέπης», μνημονεύονται όλα τα νομοθετήματα με τα οποία επήλθαν οι διάφορες μεταβολές (προσθήκη, αντικατάσταση, τροποποίηση, κατάργηση, επαναφορά σε ισχύ, νέα αρίθμηση κ.λπ.), σε αντίστροφη χρονολογική σειρά.