Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Βασική Νομοθεσία: 6η ενημέρωση | Μάιος 2014

Στην νέα αυτή 6η ενημέρωση (Μάιος 2014) στην συλλογή περιέχονται όλες οι τροποποιήσεις που επήλθαν με τους νόμους  4203/2013 («Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 235/1.11.2013), 4205/2013 («Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 242/6.11.2013), 4210/2013 («Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 254/21.11.2013), 4233/2014 («Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 22/29.1.2014), 4236/2014 («Για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία (L 280) και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (L 142) και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 33/11.2.2014), 4242/2014 («Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 50/28.2.2014), 4249/2014 («Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 73/24.3.2014), 4250/2014 («Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» – ΦΕΚ Α΄ 74/26.3.2014), 4251/2014 («Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 80/1.4.2014), 4254/2014 («Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014), 4257/2014 («Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» – 93/14.4.2014) και 4258/2014 («Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 94/14.4.2014), στην ύλη των ακόλουθων τευχών που περιέχονται στην συλλογή:
5.1.         Ποινικός Κώδικας (άρθρα 1-335)
5.2.         Ποινικός Κώδικας (άρθρα 336-474)
6.1.         Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 1-408)
6.2.         Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 409-603)
8.         Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας 
9.         Υπαλληλικός Κώδικας 
10.          Εμπορικές Μισθώσεις 
11.          Προστασία Καταναλωτών 

Για να αποκτήσετε την 6η ενημέρωση κάντε κλικ εδώ.