Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας – Υπαλληλικός Κώδικας

Με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 («Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» – ΦΕΚ Α΄ 74/26.3.2014) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 1 και 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
Με τα άρθρα 38 και 40 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 50 και 101 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Οι σχετικές νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο των Κωδίκων και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα.