Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ποινικός Κώδικας – Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων

Με το άρθρο 57 του Ν. 4249/2014 («Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 73/24.3.2014) επήλθε νομοθετική μεταβολή στο άρθρο 80 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Με το άρθρο 58 του ως άνω νόμου επήλθε νομοθετική μεταβολή στο άρθρο 265 του Ποινικού Κώδικα.


Η σχετική νομοθετική μεταβολή έχει ενσωματωθεί στο κείμενο του Κώδικα και είναι ήδη διαθέσιμη στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν το εν λόγω προϊόν.