Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας – Υπαλληλικός Κώδικας

Με το άρθρο 16 του Ν. 4233/2014 («Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 22/29.1.2014) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στο άρθρο 4 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Με το άρθρο 18 του ως άνω νόμου επήλθε νομοθετική μεταβολή στο άρθρο 31 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Οι σχετικές νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο των Κωδίκων και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα.