Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Βασική Νομοθεσία
Β. Θεοφυλάκτου, Ν. Κουμουτζής, Ε. Νεζερίτη, Θ. Σάμιος (επιμ.)

Με την παρούσα έκδοση επιχειρείται μια ενιαία παρουσίαση του βασικού κορμού της κωδικοποιημένης ελληνικής νομοθεσίας, με στόχο την κάλυψη κυρίως πρακτικών αναγκών. Σε έναν εύχρηστο τόμο παρουσιάζονται συγκεντρωμένα όλα τα νομοθετήματα που απασχολούν την καθημερινή πράξη, συνοδευόμενα από τις βασικότερες διεθνείς συμβάσεις. Στην έκδοση περιλαμβάνονται: • το Σύνταγμα της Ελλάδος, ως έχει μετά την τελευταία αναθεώρηση του 2001 • ο Αστικός Κώδικας • ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας • ο Ποινικός Κώδικας • ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας • ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας • ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας • ο νέος Υπαλληλικός Κώδικας (Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.), που κυρώθηκε με τον Ν. 3528/2007 • η Ευρωπαϊκή Σύμβαση «διά την προάσπισιν των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών» (ΕΣΔΑ) και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο σε αυτήν, καθώς και τα Πρωτόκολλα υπ’ αριθμ. 6, 7, 11, 13 και 14 • το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, μαζί με το Προαιρετικό Πρωτόκολλο, καθώς και το Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο σε αυτό σχετικά με την κατάργηση της ποινής του θανάτου • ο Kανονισμός (EK) 44/2001 (Kανονισμός των Bρυξελλών Ι «για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις») •  το π.δ. 34/1995 («κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων»), οι διατάξεις του οποίου τυγχάνουν νομολογιακής εφαρμογής και ερμηνείας ολοένα και συχνότερα τα τελευταία χρόνια. Όλα τα νομοθετήματα συνοδεύονται από εκτενή λημματικά ευρετήρια. Η νέα αυτή 6η έκδοση είναι ενημερωμένη με τους νόμους 3500/2006 (για την ενδοοικογενειακή βία), 3528/2007 (νέος Υπαλληλικός Κώδικας) και 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας).