Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ερμηνεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Μιχαήλ Μαργαρίτης

Στο επίτομο αυτό έργο επιχειρείται μια συνοπτική ερμηνεία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Εκτίθενται σε συντομία τα πορίσματα της θεωρίας και πιο εξαντλητικά αυτά της νομολογίας, με έμφαση στην πιο πρόσφατη. Η κατάταξη της ύλης είναι συστηματική, ώστε να εντοπίζεται από τον αναγνώστη άμεσα, κάτω από το αντίστοιχο άρθρο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η απάντηση στα ερωτήματά του. Σε κάθε κεφάλαιο του Κώδικα προτάσσεται εισαγωγικό σημείωμα και επακολουθεί ανάλυση σε κάθε άρθρο. Έγινε προσπάθεια να καταγραφεί και η σχετική βασική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ώστε να είναι δυνατός ο διαρκής έλεγχος της συμβατότητας του νομοθετικού μας κειμένου, αλλά και των πρακτικών της νομολογίας μας προς τις αρχές της ΕΣΔΑ, και ιδίως προς στα άρθρα 2, 3, 5, 6 έως και 10 αυτής. Κύριο χαρακτηριστικό του έργου είναι η κατά τρόπο ευσύνοπτο πραγμάτευση μιας ευρείας θεματικής, με έμφαση στα πλέον καίρια ζητήματα που απασχολούν την επιστήμη και την πράξη, στοιχείο που καθιστά την παρούσα ερμηνεία πολύτιμο βοήθημα για τους απασχολούμενους με το ποινικό δικονομικό δίκαιο.