Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - 3η ενημέρωση
Στέφανος Κλ. Παύλου / Θωμάς Π. Σάμιος

Η παρούσα 3η ενημέρωση του έργου Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι είναι αφιερωμένη στην ερμηνεία του Ν. 3251/2004 για το «ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης» (σχολιαστής: Δημήτριος Βούλγαρης). Οι σχετικές αναπτύξεις, λόγω του μεγάλου όγκου τους, είναι κατανεμημένες σε δύο τεύχη.

Στις εκτενείς εισαγωγικές παρατηρήσεις του στην προβληματική του ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως, ο συγγραφέας προβαίνει σε μια διεξοδική πραγμάτευση ζητημάτων που αφορούν εν γένει το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται οι ρυθμίσεις που τον απασχολούν, ενώ σκιαγραφεί και μια σειρά θεμελιωδών προβλημάτων που συνδέονται με τον θεσμό του ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως. Στο πλαίσιο αυτό, έπειτα από μια σύντομη ιστορική προσέγγιση τόσο του ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου όσο και ειδικότερα της έκδοσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γίνεται μια ανάλυση της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης, εξετάζεται η φύση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και η σχέση του με τον παραδοσιακό θεσμό της έκδοσης, ενώ παράλληλα ερευνάται ο ρόλος των ατομικών δικαιωμάτων. Αντικείμενο σχολιασμού αποτελούν και τα επιμέρους σημεία της κριτικής η οποία ασκήθηκε ενάντια στην απόφαση-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (π.χ. ως προς την νομική της βάση, την δημοκρατική νομιμοποίηση κ.λπ.). Ακολουθεί η κατ’ άρθρον ερμηνεία του Ν. 3251/2004, με έμφαση σε θέματα που έχουν απασχολήσει τόσο την νομολογία όσο και την θεωρία, όπως είναι η αρχή του διττού αξιοποίνου, η δυνατότητα έκδοσης ημεδαπών, καθώς και προσώπων που κατοικούν ή διαμένουν στην Ελλάδα, η εφαρμογή της αρχής ne bis in idem επί του ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως, καθώς και η αρχή της ειδικότητας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται, επίσης, στην εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης κατά ερήμην καταδικασθέντων προσώπων έπειτα και από τις σχετικές αλλαγές που επήλθαν με την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299. Ειδικά σε όσα σημεία η ημεδαπή νομολογία και επιστήμη δεν έχει κατορθώσει να καταλήξει σε πειστικές απαντήσεις, ο συγγραφέας καταφεύγει και στην αντίστοιχη επιστημονική συζήτηση που διεξάγεται σε αλλοδαπές έννομες τάξεις, παραθέτοντας, μετά από κριτική αξιολόγηση, τα σχετικά πορίσματα.

Με την ερμηνεία του παραπάνω νόμου καλύπτεται ένα ακόμη σημαντικό κενό της ύλης του έργου Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι και μάλιστα σε έναν τομέα στον οποίο παρουσιάζεται αυξανόμενο νομολογιακό ενδιαφέρον.

Το έργο “Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι” είναι προσανατολισμένο κυρίως στην καλλιέργεια ενός διαλόγου με την νομολογία των δικαστηρίων μας. Κεντρικό στόχο αποτέλεσε αφενός μεν η ανάδειξη των ορθών λύσεων, όπου αυτές καταγράφονται, αφετέρου δε μια κριτική αντιπαράθεση με λιγότερο πειστικές λύσεις που ενίοτε προτείνονται και η κατάθεση ενός θεμελιωμένου –κατά το δυνατόν– αντιλόγου έναντι παραδοχών που εγείρουν αντιρρήσεις. Παράλληλα, όμως, βασικό άξονα των αναπτύξεων αποτέλεσε και το τόλμημα μιας διεισδυτικής θεωρητικής εμβάθυνσης, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο.

Ήδη, μετά την ενσωμάτωση των παραπάνω νέων θεματικών, στο έργο Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι περιέχεται η ερμηνεία 28 νομοθετημάτων σε συνολικά 32 τεύχη (2.218 σελίδες), κατανεμημένα στις ακόλουθες 19 θεματικές ενότητες:

• Αθέμιτος ανταγωνισμός (Ν. 146/1914)

• Απόρρητο ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 2225/1994 | Ν. 3115/2003 | Π.Δ. 47/2005 | Ν. 3471/2006 | Ν. 3917/2011 | Παράρτημα Νομολογίας)

Αρχαιότητες (Ν. 3028/2002)

• Γεωργικά προϊόντα – Ευθύνη αγοραστών (Ν.Δ. 3424/1955)

• Επιταγή (Ν. 5960/1933)

• Εργασία – Μη εμπρόθεσμη καταβολή αποδοχών (Α.Ν. 690/1945)

• Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (Ν. 3251/2004)

• Ανώνυμες Εταιρείες (Κ.Ν. 2190/1920)

• Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ν. 3190/1955)

Καταχραστές του Δημοσίου (Ν. 1608/1950 | Ν.Δ. 2576/1953)

Κεφαλαιαγορά (Ν. 3340/2005)

Λαθρεμπορία (Ν. 2960/2001)

Μεσάζοντες (Ν. 5227/1931)

Ναρκωτικά (Ν. 3459/2006 – Κ.Ν.Ν.)

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Ν. 3691/2008)

Όπλα – Πυρομαχικά – Εκρηκτικά (Ν. 2168/1993)

Οπλοφορία και χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς (Ν. 3169/2003)

Παίγνια (Εισαγωγικές Παρατηρήσεις στο Β.Δ. 29/1971 και τους Ν. 3037/2002 και 4002/2011)

Περιβάλλον (Ν. 1650/1986 | Ν. 743/1977 | Ν. 3199/2003)

Για να δείτε το προϊόν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα κάντε κλικ εδώ.