Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας – Υπαλληλικός Κώδικας

Με το άρθρο πρώτο παρ. Β του Ν. 4152/2013 («Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» – ΦΕΚ Α΄ 107/9.5.2013) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 202 και 205 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Με το άρθρο πρώτο παρ. ΣΤ του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 122, 140, 141 και 146Β του Υπαλληλικού Κώδικα.

Οι σχετικές νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο των Κωδίκων και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα.