Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Υπαλληλικός Κώδικας – Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών – Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων – Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Με το άρθρο 14 του Ν. 4111/2013 («Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο ‘Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης’, της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο ‘Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ’ και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο ‘Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων, παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων’ και άλλες επείγουσες διατάξεις”» – ΦΕΚ Α΄ 18/25.1.2013) επήλθε νομοθετική μεταβολή στο άρ. 103 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Με το άρθρο 39 του ως άνω νόμου επήλθε νομοθετική μεταβολή στο άρθρο 92 του Κώδικα Περί Δικηγόρων. 
Με το άρθρο 40 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 2 και 4 του Κώδικα Συμβολαιογράφων, στο άρθρο 3 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών, στο άρθρο 18 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων και στο άρθρο 11 του Ν. 3689/2008 («Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»).

Οι σχετικές νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο των Κωδίκων και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα.