Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Υπαλληλικός Κώδικας – Ποινικός Κώδικας – Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας – Κώδικας περί Δικηγόρων

Με το άρθρο πρώτο παρ. Ζ υποπαρ. 3 του N. 4093/2012 («Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» – ΦΕΚ Α΄ 222/12.11.2012) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 103, 104 και 146Β του Υπαλληλικού Κώδικα.

Με το άρθρο πρώτο παρ. ΙΓ υποπαρ. 1 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στο άρθρο 82 του Ποινικού Κώδικα.

Με το άρθρο πρώτο παρ. ΙΓ υποπαρ. 2 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στο άρθρο 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Με το άρθρο πρώτο παρ. ΙΓ υποπαρ. 2 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 42 και 92Α του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Οι σχετικές νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο των Κωδίκων και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα.