Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας

Με το άρθρο πρώτο παρ. 6 στοιχ. α΄ της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012» (ΦΕΚ Α΄ 103/30.4.2012), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν. 4079/2012 («Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων”, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012”, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα” και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών» – ΦΕΚ Α΄ 180/20.9.2012) επήλθε νομοθετική μεταβολή στο άρθρο 203 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.


Με την παράγραφο 2 στοιχείο α΄ του Τμήματος Β΄ («Τροποποίηση φορολογικών και τελωνειακών διατάξεων») του άρθρου πέμπτου («Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών») του Ν. 4079/2012 επήλθε νομοθετική μεταβολή στο άρθρο 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. 

Οι σχετικές νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο του Κώδικα και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν το εν λόγω προϊόν.