Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας – Ποινικός Κώδικας – Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας

Με το άρθρο 116 του Ν. 4072/2012 («Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 86/11.4.2012) επήλθε νομοθετική μεταβολή στο άρθρο 1047 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Με το άρθρο 320 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στο άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα.
Με το άρθρο 326 του ως άνω νόμου επήλθε νομοθετική μεταβολή στο άρθρο 228 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Οι σχετικές νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο των Κωδίκων και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα.