Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων – Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας

Με το άρθρο 2 του Ν. 4038/2012 («Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» – ΦΕΚ Α΄ 14/2.2.2012) επήλθε νομοθετική μεταβολή στο άρθρο 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Με το άρθρο 6 του ως άνω νόμου επήλθε νομοθετική μεταβολή στο άρθρο 219 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Οι σχετικές νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο των Κωδίκων και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν κάποιoν από τους παραπάνω Κώδικες.