Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων – Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας – Υπαλληλικός Κώδικας

Με το άρθρο 33 του Ν. 4024/2011 («Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» ΦΕΚ Α΄ 226/27.10.2011) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 145 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων και 155 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Με το άρθρο 37 του ως άνω νόμου επήλθε νομοθετική μεταβολή στο άρθρο 787 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Οι σχετικές νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο των Κωδίκων και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν κάποιoν από τους παραπάνω Κώδικες.