Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Εμπορική Νομοθεσία

Με το άρθρο 74 του Ν. 3982/2011 («Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.» – ΦΕΚ Α΄ 143/17.6.2011) επήλθαν μεταβολές στην Εμπορική Νομοθεσία (τμήμα Ι. Εμπορικές πράξεις-Έμποροι):

α) Αντικαταστάθηκαν οι παρ. 1 και 2 του άρθρ. 3 του Ν. 3419/2005.

β) Προστέθηκαν παρ. 3 και 4 στο άρθρ. 3 του Ν. 3419/2005.

γ) Οι παρ. 3, 4 και 5 του άρθρ. 3 του Ν. 3419/2005 αριθμήθηκαν εκ νέου σε 5, 6 και 7.

Οι μεταβολές αυτές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο του Κώδικα και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν το εν λόγω προϊόν.