Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Εμπορική Νομοθεσία

Με το άρθρο 53 του Ν. 3966/2011 («Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές διατάξεις.» – ΦΕΚ Α΄ 118/24.5.2011) επήλθαν μεταβολές στην Εμπορική Νομοθεσία (τμήμα ΙΙΙ. Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία):

α) Ως προς τον Ν. 1733/1987, αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του άρθρ. 17 και προστέθηκαν άρθρ. 17Α, 17Β, 17Γ, 17Δ, 17Ε, 17ΣΤ και 17Ζ.

β) Αντικαταστάθηκαν οι παρ. 1 και 3 του άρθρ. 17 του Π.Δ. 45/1991.

γ) Αντικαταστάθηκαν οι παρ. 1 και 2 του άρθρ. 28 του Π.Δ. 259/1997.

Οι μεταβολές αυτές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο του Κώδικα και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν το εν λόγω προϊόν.