Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ποινικός Κώδικας - Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας

Με το άρθρο 3 παρ. 4 στοιχ. α του Ν. 3943/2011 («Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» - ΦΕΚ Α΄ 66/31.3.2011) επήλθε νομοθετική μεταβολή στο άρθρο 235 του Ποινικού Κώδικα.
Με το άρθρο 45 παρ. 5 στοιχ. α΄ του ως άνω νόμου επήλθε νομοθετική μεταβολή στο άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Οι σχετικές νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο των Κωδίκων και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν κάποιoν από τους παραπάνω Κώδικες.