Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικας περί Δικηγόρων - Κώδικας Συμβολαιογράφων

Με τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 3919/2011 («Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» – ΦΕΚ Α΄ 32/2.3.2011) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 44, 54, 56, 57, 92, 95, 96, 96Α, 160, 161, 175, 176, 178 του Κώδικα περί Δικηγόρων και τα άρθρα 28, 40 του Κώδικα Συμβολαιογράφων

Οι σχετικές νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο των Κωδίκων και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν κάποιoν από τους παραπάνω Κώδικες.