Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικες Τσέπης – 4: Ποινικός Κώδικας
Θωμάς Π. Σάμιος (επιμ.)

Μετά τις αλλεπάλληλες νομοθετικές μεταβολές των τελευταίων ετών στο κείμενο του Ποινικού Κώδικα θεωρήθηκε αναγκαία μια ευρύτερη αναθεώρηση της έκδοσής του στην σειρά «Κώδικες Τσέπης».

Έτσι, η νέα αυτή 9η έκδοση του Ποινικού Κώδικα είναι πλήρως ενημερωμένη με όλες τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν με τον Ν. 3849/2010 («Τροποποίηση του ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 80/26.5.2010) στα άρθρα 159, 187, 236, 237, 238, 252, 263 και 263Β, τον Ν. 3860/2010 («Βελτιώσεις της ποινικής νομοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων» – ΦΕΚ Α΄ 111/12.7.2010) στα άρθρα 54, 126, 127, 129, 130 και 131, τον Ν. 3875/2010 («Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 158/20.9.2010) στα άρθρα 187, 187Α και 323Α, τον Ν. 3896/2010 («Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης – Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 207/8.12.2010) στο άρθρο 337, τον Ν. 3904/2010 («Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 218/23.12.2010) στα άρθρα 56, 82, 99, 100, 100Α, 105, 256, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 374Α, 379, 384, 384Α, 393, 395, 402, 404 και 406Α, καθώς και τον Ν. 3920/2011 («Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 33/3.3.2011) στο άρθρο 391.
Το κείμενο του Ποινικού Κώδικα είναι ενημερωμένο και με τις λοιπές νομοθετικές μεταβολές των τελευταίων ετών, που επήλθαν με τους νόμους 2928/2001, 2948/2001, 3064/2002, 3090/2002, 3160/2003, 3189/2003, 3242/2004, 3251/2004, 3327/2005, 3346/2005, 3500/2006, 3625/2007, 3658/2008, 3663/2008, 3666/2008, 3674/2008, 3691/2008, 3719/2008, 3727/2008 και 3772/2009, με το προεδρικό διάταγμα 221/2005, καθώς και με την υπ’ αριθμ. 50492/8.6.2008 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Δικαιοσύνης («Αναπροσαρμογή των ποσών της μετατροπής των περιοριστικών της ελευθερίας ποινών»).

Στην παρούσα έκδοση το κείμενο του Ποινικού Κώδικα εμπλουτίσθηκε με σημαντικές νομοθετικές διατάξεις που αφορούν την εφαρμογή κάποιων εκ των άρθρων του (“σχετική νομοθεσία”), με έμφαση σε διατάξεις πρόσφατων νόμων (π.χ. των νόμων 3849/2010 και 3904/2010).

Επίσης, διατηρούνται λίγες καίριες επισημάνσεις υπό την ένδειξη “σημείωση” (βλ. π.χ. άρθρα 123, 129, 292Α, 405).

Ο πίνακας νομοθετικών μεταβολών, που συνοδεύει πάντοτε την έκδοση του «Ποινικού Κώδικα Τσέπης», κατέστη περισσότερο εύχρηστος με την μνεία όλων των νομοθετημάτων με τα οποία επήλθαν οι διάφορες νομοθετικές μεταβολές (προσθήκη, αντικατάσταση, τροποποίηση, κατάργηση, επαναφορά σε ισχύ, νέα αρίθμηση κ.λπ.), σε αντίστροφη χρονολογική σειρά. Η σχετική επισήμανση γίνεται, πλέον, σε επίπεδο άρθρου.

Οι εκτεταμένες επεμβάσεις στο κείμενο του Ποινικού Κώδικα κατέστησαν, εξάλλου, αναγκαία την ενημέρωση και –επί τη ευκαιρία– την συνολική αναθεώρηση του λημματικού ευρετηρίου, το οποίο ανταποκρίνεται στα νέα νομοθετικά δεδομένα.