Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Βασική Νομοθεσία
Β. Θεοφυλάκτου, Ν. Κουμουτζής, Ε. Νεζερίτη, Α. Πιτσουλάκη, Θ. Σάμιος (επιμ.)

Με την έκδοση αυτή επιχειρείται η ενιαία παρουσίαση του βασικού κορμού της κωδικοποιημένης ελληνικής νομοθεσίας, με στόχο την κάλυψη πρακτικών, κυρίως, αναγκών. Στον τόμο είναι συγκεντρωμένα όλα τα νομοθετήματα που απασχολούν την καθημερινή πράξη, συνοδευόμενα από τις βασικότερες διεθνείς συμβάσεις: το Σύνταγμα της Ελλάδος, ως έχει μετά την τελευταία αναθεώρηση που επήλθε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση «διά την προάσπισιν των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών» (ΕΣΔΑ) και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο σε αυτήν, καθώς και τα Πρωτόκολλα υπ’ αριθμ. 6, 7, 11, 13 και 14, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα μαζί με το Προαιρετικό Πρωτόκολλο και το Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο σε αυτό σχετικά με την κατάργηση της ποινής του θανάτου, ο Αστικός Κώδικας, ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, ο Ποινικός Κώδικας, ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας, ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, ο Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., το π.δ. 34/1995 («Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων»), ο Ν. 2190/1920 («Περί ανωνύμων εταιρειών»), καθώς και ο Ν. 2251/1994 («Προστασία των καταναλωτών»).

Σε όσες περιπτώσεις αναφέρονται στον νόμο ποσά σε δραχμές, τα ποσά αυτά έχουν μετατραπεί και σε ευρώ. Η μετατροπή και η στρογγυλοποίηση των δραχμικών ποσών σε ευρώ έγινε με βάση τις διατάξεις του Ν. 2943/2001 και την υπ’ αριθμ. 186312 της 3.12.2001 Εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η παρούσα 10η έκδοση είναι, σε σχέση με την προηγούμενη, ενημερωμένη με τους νόμους 3839/2010 («Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων [ΕΙ.Σ.Ε.Π.] και λοιπές διατάξεις» – ΦΕΚ A΄ 51/29.3.2010), 3842/2010 («Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 58/23.4.2010), 3844/2010 («Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 63/3.5.2010), 3849/2010 («Τροποποίηση του ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 80/26.5.2010), 3852/2010 («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» – ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010), 3853/2010 («Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 90/17.6.2010), 3860/2010 («Βελτιώσεις της ποινικής νομοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων» – ΦΕΚ Α΄ 111/12.7.2010), 3862/2010 («Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 113/13.7.2010), 3863/2010 («Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις – ΦΕΚ Α΄ 115/15.7.2010), 3867/2010 («Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» – ΦΕΚ Α΄ 128/3.8.2010), 3873/2010 («Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών και της οδηγίας 2007/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την απαίτηση για τη σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανωνύμων εταιρειών» – ΦΕΚ Α΄ 150/6.9.2010), 3875/2010 («Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 158/20.9.2010), 3884/2010 («Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών – Τροποποίηση και προσαρμογή του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 Περί ανωνύμων εταιρειών και του ν. 2396/1996» – ΦΕΚ Α΄ 168/24.9.2010), 3896/2010 («Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης – Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 207/8.12.2010), 3900/2010 («Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 213/17.12.2010), 3904/2010 («Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 218/23.12.2010), 3920/2011 («Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 33/3.3.2011), καθώς και με την υπ’ αριθμ. 123827/2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων («Αναπροσαρμογή του παραβόλου μήνυσης, του τέλους πολιτικής αγωγής και των δικαστικών εξόδων ποινικής διαδικασίας» – ΦΕΚ Β΄ 1991/23.12.2010), με την οποία αναπροσαρμόσθηκαν τα ποσά του παραβόλου της μήνυσης (άρθρο 42 παρ. 4 ΚΠΔ) και του τέλους πολιτικής αγωγής (άρθρο 63 ΚΠΔ).