Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ποινικός Κώδικας - Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

Με το άρθρο δεύτερο του N. 3875/2010 («Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις» - ΦΕΚ Α΄ 158/20.9.2010) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 187, 187Α και 323Α του Ποινικού Κώδικα.
Με το άρθρο πέμπτο του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 59, 108Α και 226Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Όλες οι σχετικές νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο των Κωδίκων και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν κάποιoν από τους παραπάνω Κώδικες.