Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ποινικός Κώδικας - Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

Με τα άρθρα 12, 13, 14, 15, 20 και 22 του Ν. 3849/2010 («Τροποποίηση του ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις.» - ΦΕΚ Α΄ 80/26.5.2010) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 159, 187, 236, 237, 238, 252 και 263 του Ποινικού Κώδικα, και προστέθηκε σε αυτόν το άρθρο 263B.
Με το άρθρο 16 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 35, 43, 59 και 359 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Όλες οι σχετικές νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο των Κωδίκων και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν κάποιoν από τους παραπάνω Κώδικες.