Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ποινικός Κώδικας - Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Κώδικας Ναρκωτικών - Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών - Κώδικας Συμβουλίου Επικρατείας - Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας

Με τα άρθρα  16, 24, 25 και 26 του Ν. 3772/2009 ('Μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική μεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών και άλλες διατάξεις' - ΦΕΚ Α΄ 112/10.7.2009) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 82, 105, 172, 173, 189, 308Α, 310, 315Α, 368, 380 και 382 του Ποινικού Κώδικα.
Με τα άρθρα 27 και 28 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 111, 136 και 556 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
Με το άρθρο 50 του ως άνω νόμου επήλθε νομοθετική μεταβολή στο άρθρο 495 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Με το άρθρο 15 του ως άνω νόμου επήλθε νομοθετική μεταβολή στο άρθρο 29 του Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά (Ν. 3459/2006).
Με το άρθρο 43 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 80 και 82 (Κεφ. Γ΄) του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών.
Με τα άρθρα 30, 31, 32, 33, 34 και 35 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 21, 27, 32, 33, 34Α, 52 και 53 του Κώδικα Συμβουλίου της Επικρατείας.
Με το άρθρο 47 του ως άνω νόμου επήλθε νομοθετική μεταβολή στο άρθρο 285 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Όλες οι σχετικές νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο των Κωδίκων και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν κάποιoν από τους παραπάνω Κώδικες.