Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ποινικός Κώδικας και Νομολογία
Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης - Ιωάννης Γιαννίδης

Με την παρούσα έκδοση επιχειρείται ένας εκτενής νομολογιακός υπομνηματισμός στις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Κεντρικό στόχο της προσπάθειας αυτής αποτέλεσε η τακτοποιημένη παρουσίαση της σημαντικότερης νομολογίας (αποφάσεων, βουλευμάτων, γνωμοδοτήσεων, διατάξεων, εγκυκλίων, αναφορών κ.λπ.) όλων των κλάδων της δικαιοσύνης που εκδίδουν ποινικώς ενδιαφέρουσες αποφάσεις. Η σχετική ύλη αναπτύσσεται σε διακριτές θεματικές ενότητες, με παράθεση τμημάτων των σημαντικότερων αποφάσεων, εις τρόπον ώστε ο αναγνώστης να αποκτά μια –κατά το δυνατόν– ολοκληρωμένη εικόνα τόσο της κρατούσας νομολογίας στα επιμέρους ζητήματα, όσο και των λιγότερο διαδεδομένων απόψεων. Η τακτική της κατ’ αρχήν αυτούσιας παράθεσης των κρίσιμων αποσπασμάτων εξασφαλίζει στον αναγνώστη την δυνατότητα ακριβούς παραπομπής της απόφασης, του βουλεύματος κ.λπ., χωρίς μάλιστα να είναι αναγκαία η έρευνα στα νομικά περιοδικά από τα οποία αντλήθηκε η νομολογία. Κατ’ εξαίρεσιν μόνον, για λόγους συντομίας προκρίνεται η περιληπτική απόδοση αρκετών αποφάσεων ή μια συνοπτική παραπομπή σε περισσότερες αποφάσεις με όμοια ή παρεμφερή διατύπωση με εκείνη που επελέγη ως σπουδαιότερη.