Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Βασική Νομοθεσία
Β. Θεοφυλάκτου, Ν. Κουμουτζής, Ε. Νεζερίτη, Θ. Σάμιος (επιμ.)

Με την παρούσα έκδοση επιχειρείται μια ενιαία παρουσίαση του βασικού κορμού της κωδικοποιημένης ελληνικής νομοθεσίας, με στόχο την κάλυψη πρακτικών, κυρίως, αναγκών. Στην έκδοση περιλαμβάνονται: o το Σύνταγμα της Ελλάδος, ως έχει μετά την τελευταία αναθεώρηση που επήλθε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων o η Ευρωπαϊκή Σύμβαση «διά την προάσπισιν των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών» (ΕΣΔΑ) και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο σε αυτήν, καθώς και τα Πρωτόκολλα υπ’ αριθμ. 6, 7, 11, 13 και 14 o το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, μαζί με το Προαιρετικό Πρωτόκολλο, καθώς και το Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο σε αυτό σχετικά με την κατάργηση της ποινής του θανάτου o ο Αστικός Κώδικας o ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας o ο Kανονισμός (EK) 44/2001 (Kανονισμός των Bρυξελλών Ι) o ο Ποινικός Κώδικας o ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας o ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας o ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας o ο Υπαλληλικός Κώδικας o το π.δ. 34/1995 («κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων») o ο Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών».
Το τελευταίο αυτό νομοθέτημα περιλαμβάνεται στην «Βασική Νομοθεσία» για πρώτη φορά με την παρούσα 8η έκδοση, η οποία είναι επίσης ενημερωμένη με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, με τους νόμους 3658/2008, 3659/2008, 3663/2008, 3666/2008, την Υ.Α. (Οικονομίας και Οικονομικών – Δικαιοσύνης) 50492/8.6.2008, με τους νόμους 3674/2008, 3691/2008, 3714/2008, 3719/2008, 3723/2008 και 3727/2008.