Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικες Τσέπης – 9: Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων
Θεοδόσης Καρβουνάκης, Αθηνά Πιτσουλάκη (επιμ.)

Με την ολοκληρωμένη σειρά «Κώδικες Τσέπης» προσφέρεται για πρώτη φορά στον έλληνα νομικό η βασική κωδικοποιημένη νομοθεσία σε μια λειτουργική έκδοση, η οποία συνδυάζει το πλεονέκτημα του μικρού σχήματος με τα αναλυτικά λημματικά ευρετήρια. Τα πλεονεκτήματα αυτά πιστεύουμε ότι θα αναδείξουν τους «Κώδικες Τσέπης» σε καθημερινό συνοδοιπόρο όχι μόνο του εξειδικευμένου νομικού, αλλά και κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται να αποκτήσει πρόσβαση στην βασική νομοθεσία. Όπως χαρακτηριστικά σημείωνε ο Ιωάννης Δόξας στον πρόλογο της αντίστοιχης σειράς «Συνέκδημοι Κώδικες της Ελληνικής νομοθεσίας» –η οποία ξεκίνησε το 1946, αλλά έμεινε ατελής–, «οι μικροί το δέμας και διά τούτο ευκόλως και ακόπως φορητοί, συνέκδημοι κώδικες, συμπορευόμενοι, συμπαριστάμενοι και συνομιλούντες κατά πάντα τόπον και χρόνον μετά του κόσμου των νομικών θα καταστήσωσιν εις αυτόν την μετά του κρατούντος δικαίου αναστροφήν και πρόχειρον και ευχερή και εύχαρι». Η νέα, έκδοση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων στην σειρά «Κώδικες Τσέπης» κατέστη αναγκαία μετά τις σημαντικές νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν σε ένα πλήθος διατάξεων με τους νόμους 3491/2006 Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» – ΦΕΚ Α΄ 207/2.10.2006), 3536/2007 Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» – ΦΕΚ Α΄ 42/23.2.2007), 3613/2007 Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» – ΦΕΚ Α΄ 263/23.11.2007) και 3731/2008Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» – ΦΕΚ Α΄ 263/23.12.2008).
Και η παρούσα έκδοση χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία εκείνα των υπολοίπων εκδόσεων της σειράς (μικρό σχήμα, πίνακας νομοθετικών μεταβολών κ.λπ.), που καθιέρωσαν τους Κώδικες Τσέπης ως απαραίτητο βοήθημα της καθημερινής πράξης.