Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικες Τσέπης – 8: Κώδικας Δικηγόρων και συναφή νομοθετήματα
Ευαγγελία Νεζερίτη (επιμ.)

Το παρόν όγδοο βιβλίο της σειράς «Κώδικες Τσέπης» αποτελεί συλλογή των βασικότερων νομοθετημάτων που αφορούν την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Ειδικότερα στο έργο αυτό περιλαμβάνονται ο Κώδικας Δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954) μαζί με τη διαφωτιστική σε αρκετά σημεία Εισηγητική Έκθεσή του, ο Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγόρων, όπως συντάχθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, το π.δ. 152/2000 για τους δικηγόρους που προέρχονται από άλλα (πλην της Ελλάδος) κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, τέλος, το π.δ. 81/2005 για τις Δικηγορικές Εταιρείες, που αντικατέστησε το παλαιότερο π.δ. 518/1989. Τα βασικά χαρακτηριστικά της σειράς (μικρό και πρακτικό σχήμα, ευσύνοπτο ευρετήριο κ.ά) έχουν διατηρηθεί και στην παρούσα έκδοση. Επιπλέον κάτω από κάθε άρθρο παρατίθενται (σε χωριστές ενότητες) αφενός οι τυχόν νομοθετικές μεταβολές που αυτό έχει υποστεί και αφετέρου οι σχετικές διατάξεις που περιέχονται σε άλλα νομοθετήματα. Οι προσθήκες αυτές σε συνδυασμό με τη μεγάλη πρακτική σπουδαιότητα που έχει η σχετική με το δικηγορικό επάγγελμα νομοθεσία καθιστά τον ανά χείρας κώδικα απαραίτητο εργαλείο για την καθημερινή εργασία κάθε σύγχρονου δικηγόρου.
Στη 2η έκδοση έχουν ληφθεί υπόψη οι μεταβολές που επέφεραν οι Ν. 3472/2006 ('Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις' - ΦΕΚ Α΄ 135/4.7.2006), Ν. 3659/2008 ('Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις' - ΦΕΚ Α΄ 77/7.5.2008) και Ν. 3674/2008 ('Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις' - ΦΕΚ Α΄ 136/10.7.2008).