Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων - Υπαλληλικός Κώδικας - Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας

Με τα άρθρα 20, 22, 42 παρ. 2 και 45 παρ. 3 εδ. α΄ του Ν. 3731/2008 ('Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών' - ΦΕΚ Α΄ 263/23.12.2008) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 2, 3487, 94, 95, 127, 140, 141, 169, 176, 191, 209, 217, 219, 240, 244, 252, 254, 265, 269. 270 και 274 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Με το άρθρο 30 παρ. 1-6 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 54, 82, 84, 141 και 159 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Με τα άρθρα 25 και 30 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στο άρθρο 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Όλες οι σχετικές νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο των Κωδίκων και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν κάποιoν από τους παραπάνω Κώδικες.