Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Αστικός Κώδικας - Ποινικός Κώδικας - Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών λειτουργών - Κώδικας Συμβουλίου της Επικρατείας

Με τα άρθρα 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 και 28 του Ν. 3719/2008 ('Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις' - ΦΕΚ Α΄ 241/26.11.2008) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές αντίστοιχα στα άρθρα 256, 1439, 1515, 1552, 1553, 1565, 1589 και 1388 του Αστικού Κώδικα.
Με το άρθρο 23 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 79 και 232Α του Ποινικού Κώδικα.
Με το άρθρο 24 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 51 και 80 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών.
Με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στο άρθρο 8 του Κώδικα Συμβουλίου της Επικρατείας.

Όλες οι σχετικές νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο των Κωδίκων και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν κάποιoν από τους παραπάνω Κώδικες.