Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ποινικός Κώδικας - Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά

Με τα άρθρα  3, 4, 5, 16 παρ. 4 και 20 του Ν. 3727/2008 ('Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης, μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις' - ΦΕΚ Α΄ 257/18.12.2008) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 82, 110Α, 337, 338, 339, 342, 344, 345, 348Α, 349 και 352Α του Ποινικού Κώδικα και προστέθηκε σε αυτόν άρθρο 348Β.
Με τα άρθρα 6 και 19 παρ. 1 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 108Α, 185, 200Α, 226Α και 287 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.  
Με τα άρθρα 9-15 και 18 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 20, 27, 29, 30, 31, 40 και 42 Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά (Ν. 3459/2006), και προστέθηκαν άρθρα 23Α και 33Α στον ίδιο Κώδικα.  

Όλες οι σχετικές νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο των Κωδίκων και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν κάποιoν από τους παραπάνω Κώδικες.