Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ποινικός Κώδικας

Με το άρθρο 53 του Ν. 3691/2008 ('Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις' - ΦΕΚ Α΄ 166/5.8.2008), επήλθε νομοθετική μεταβολή στην παράγραφο 6 του άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα.