Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ν. 4483/2017, Ν. 4484/2017, Ν. 4485/2017

Με τον Ν. 4483/2017 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (άρθρα 16, 24, 44, 49, 51, 53, 58, 69, 72, 114), όπως και στον Υπαλληλικό Κώδικα (άρθρο 50). 
Με τον Ν. 4484/2017 επήλθαν αλλαγές στον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (άρθρα 30Α, 30Β, 31), όπως και στο Π.Δ. 237/1986 «Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/1976 (ΦΕΚ Α΄ 331/76) “περί υποχρεωτικής Ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης” κ.λπ.» (άρθρο 5α). 
Με τον Ν. 4485/2017, τέλος, επήλθαν αλλαγές στον Κώδικα Συμβολαιογράφων (άρθρα 98, 98Α).

Όλες οι παραπάνω μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στην νομοθετική βάση δεδομένων της www.sakkoulas.com.