Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ν. 4481/2017

Με τον Ν. 4481/2017 εισήχθη ένα νέο νομοθέτημα στην ύλη της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, υπό τον τίτλο «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», ενώ παράλληλα επήλθαν εκτενείς αλλαγές στον Ν. 2121/1993, και συγκεκριμένα στα άρθρα 18, 22, 30, 35, 49, 54-58, 65, 65Α, 66, 66Ε, 68Α, 69, 71 και 72.

Όλες οι παραπάνω μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στην νομοθετική βάση δεδομένων της www.sakkoulas.com.