Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (12η έκδοση)
Ευαγγελία Νεζερίτη (επιμέλεια)

O Ν. 4335/2015 άλλαξε ριζικά τη φυσιογνωμία του ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με πρωταρχικό σκοπό την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής της δικαιοσύνης στα πολιτικά δικαστήρια. Προς την κατεύθυνση αυτή επήλθαν σημαντικές αλλαγές σε όλο σχεδόν το εύρος της ρυθμιζόμενης από τον Κώδικα ύλης, και συγκεκριμένα στα κεφάλαια της τακτικής διαδικασίας (πρωτοβάθμια δίκη και ένδικα μέσα), των ειδικών διαδικασιών (όπου, μεταξύ άλλων, προστίθεται ειδική ενότητα περί διαταγών, στην οποία ρυθμίζονται η διαταγή πληρωμής και η διαταγή απόδοσης μισθίου), των ασφαλιστικών μέτρων, της εκούσιας δικαιοδοσίας και (ιδίως) της αναγκαστικής εκτέλεσης. Η δυσχέρεια εποπτείας των παραπάνω ευρείας εκτάσεως νομοθετικών μεταβολών επιτείνεται από την θέσπιση πλήθους μεταβατικών διατάξεων.
Όλες οι επελθούσες με τον Ν. 4335/2015 τροποποιήσεις έχουν ληφθεί υπόψη στην παρούσα έκδοση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Τσέπης. Προκειμένου ο αναγνώστης να διευκολυνθεί στην ανεύρεση του ισχύοντος δικαίου, εκτός από τον καθιερωμένο πίνακα νομοθετικών μεταβολών, παρατίθεται και πίνακας αντιστοίχισης των παλαιών και νέων διατάξεων για τις Ειδικές Διαδικασίες (νυν άρθρα 591-645 ΚΠολΔ), οι οποίες έχουν υποστεί και τις δραστικότερες μεταβολές. Επιπλέον, οι κρισιμότερες μεταβατικές διατάξεις αναφέρονται επιλεκτικά υπό τα οικεία άρθρα, καθώς και (στο σύνολό τους) σε παράρτημα στο τέλος του Κώδικα.
Επιπροσθέτως, στην παρούσα 12η έκδοση έχουν συμπεριληφθεί και οι αλλαγές που επέφεραν οι πρόσφατοι Ν. 4370/2016 και 4411/2016 στα άρθρα 982 παρ. 2 και 147 παρ. 2 ΚΠολΔ αντίστοιχα.

Για περισσότερα πατήστε εδώ