Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ποινικός Κώδικας (17η έκδοση)
Θωμάς Π. Σάμιος (επιμέλεια)

Η 17η έκδοση του Ποινικού Κώδικα, στην σειρά “Κώδικες Τσέπης”, είναι ενημερωμένη με τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν στο κείμενό του με τους νόμους 4337/2015, 4356/2015 και 4411/2016.
Με τον Ν. 4337/2015 προστέθηκε εδάφιο β΄ στην παράγραφο 1 του άρθρου 218 ΠΚ, με το οποίο τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος η πλαστογραφία προϊόντων κομίστρου των δημόσιων συγκοινωνιών, με σκοπό προσφοράς τους στην αγορά ή εισαγωγής τους σε κυκλοφορία, εφόσον πληρούνται προϋποθέσεις σχετιζόμενες με το ύψος του συνολικού οφέλους ή της συνολικής ζημίας, είτε αποκλειστικώς είτε σε συνδυασμό με την κατ’ επάγγελμα τέλεση του εγκλήματος.
Εξάλλου, με τον Ν. 4356/2015 έλαβε χώρα ένα πλήθος νομοθετικών μεταβολών επί των άρθρων: 56 (παροχή δυνατότητας στην μητέρα που έχει την επιμέλεια ανήλικου τέκνου της να εκτίσει, υπό προϋποθέσεις, την ποινή φυλάκισης ή κάθειρξης έως 10 ετών που της έχει επιβληθεί, ή το υπόλοιπο αυτής, στην κατοικία της, εωσότου το τέκνο συμπληρώσει την ηλικία των 8 ετών)· 81Α (τροποποίηση της διάταξης για το “ρατσιστικό έγκλημα”, που πλέον καλείται “έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά”, με έμφαση στα –περιοριστικώς απαριθμούμενα στον νόμο– ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, βάσει των οποίων ο δράστης επιλέγει το θύμα του)· 100 (κατάργηση της δυνατότητας εξάρτησης της δικαστικής κρίσης περί αναστολής της ποινής από την προηγούμενη προσφορά, εκ μέρους του καταδικασθέντος, ποσού ύψους έως 10.000 € σε κοινωφελές ίδρυμα, δυνατότητα που χορηγείτο μέσω του στοιχείου θ΄ της παραγράφου 3 του εν λόγω άρθρου)· 110Α (ρύθμιση ειδικών περιπτώσεων κατά τις οποίες η υφ’ όρον απόλυση κατ’ άρθρο 110Α ΠΚ δεν στηρίζεται σε μόνιμη, αλλά σε προσωρινή αναπηρία)· 124 (κατάργηση της παραγράφου 3α αυτού, μέσω της οποίας χορηγείτο στο δικαστήριο η δυνατότητα αντικατάστασης του αναμορφωτικού μέτρου της τοποθέτησης του ανηλίκου σε κατάλληλο ίδρυμα αγωγής με την ποινή της εισαγωγής του ανηλίκου σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων)· 126 (περιορισμός, στην παράγραφο 3 αυτού, της δυνατότητας για επιβολή του αναμορφωτικού μέτρου της τοποθέτησης του ανήλικου δράστη σε ίδρυμα αγωγής μόνο στις περιπτώσεις πράξεων που, αν τις τελούσε ενήλικος, θα ήταν κακουργήματα)· 127 (τροποποίηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες είναι δυνατή η επιβολή της ποινής του περιορισμού του ανήλικου δράστη σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων, ειδικά μετά την κατάργηση της παραγράφου 3α του άρθρου 124 ΠΚ)· 292 (τροποποιήσεις στο βασικό αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών, απεγκληματοποίηση της τέλεσης του εγκλήματος από αμέλεια και τυποποίηση διακεκριμένης μορφής του εγκλήματος με κριτήριο την διάρκεια της προσβολής)· 298 (εισαγωγή περίπτωσης δυνητικής δικαστικής άφεσης της ποινής δραστών του πλημμελήματος της παρακώλυσης συγκοινωνιών [άρθρο 292 ΠΚ] και της πταισματικής παράβασης της διατάραξης κυκλοφορίας [άρθρο 431 ΠΚ])· 361Β (εγκληματοποίηση της καταφρονητικής μεταχείρισης του ατόμου μέσω του αποκλεισμού του από παροχές αγαθών και υπηρεσιών, λόγω χαρακτηριστικών φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου) και 347 (κατάργηση του εγκλήματος της παρά φύσιν ασέλγειας).
Τέλος, με τον Ν. 4411/2016 στο κείμενο του Ποινικού Κώδικα: προστέθηκαν περιπτώσεις η΄ και θ΄ στο άρθρο 13, στις οποίες περιέχονται ορισμοί του “πληροφοριακού συστήματος” και των “ψηφιακών δεδομένων”· προστέθηκε νέο άρθρο 292Β, με αντικείμενο την “παρακώλυση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων”· προστέθηκε νέο άρθρο 292Γ, με το οποίο καθίσταται ποινικό αδίκημα η τέλεση προπαρασκευαστικών πράξεων της “παρακώλυσης λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων”· αντικαταστάθηκε ο όρος “μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών” με τον όρο “μέσω πληροφοριακών συστημάτων” στα άρθρα 348Α και 348Β· αντικαταστάθηκε το άρθρο 370Γ, στο οποίο πλέον τυποποιείται το αδίκημα της “παράνομης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα”·  προστέθηκε νέο άρθρο 370Δ, με το οποίο τιμωρείται η αθέμιτη, με την χρήση τεχνικών μέσων, παρακολούθηση ή αποτύπωση σε υλικό φορέα μη δημόσιων διαβιβάσεων δεδομένων ή ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών από, προς ή εντός πληροφοριακού συστήματος, ή η παρέμβαση σε αυτές με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με το περιεχόμενό τους, καθώς και η χρήση της πληροφορίας ή του υλικού φορέα επί του οποίου αυτή έχει αποτυπωθεί με τους παραπάνω τρόπους·  προστέθηκε νέο άρθρο 370Ε, με το οποίο τιμωρούνται οι προπαρασκευαστικές πράξεις για την διάπραξη των αδικημάτων των άρθρων 370Β, 370Γ παρ. 2 και 3, και 370Δ· προστέθηκε νέο άρθρο 381Α, με το οποίο τιμωρείται η “φθορά ηλεκτρονικών δεδομένων”· προστέθηκε νέο άρθρο 381Β, με το οποίο τιμωρούνται οι προπαρασκευαστικές πράξεις για την διάπραξη του αδικήματος της “φθοράς ηλεκτρονικών δεδομένων”, ενώ αντικαταστάθηκε και το άρθρο 386Α για την “απάτη με υπολογιστή”.
Η παρούσα έκδοση είναι εμπλουτισμένη με νέα σχετική νομοθεσία, όπως είναι οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1608/1950 για τους καταχραστές του Δημοσίου.