Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Τσέπης (16η έκδοση)
Θωμάς Π. Σάμιος (επιμέλεια)

Η 16η έκδοση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, στην σειρά “Κώδικες Τσέπης”, είναι ενημερωμένη με τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν στο κείμενό του με τους νόμους 4322/2015, 4356/2015 και 4360/2016.

Με τον Ν. 4322/2015 («Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ΄ τύπου και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 42/27.4.2015) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 45Α, 111, 200Α, 239, 282, 478, 489, 574 και 578 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Μεταξύ άλλων: α) καταργείται η δυνατότητα επιβολής στον ανήλικο δράστη, με διάταξη του εισαγγελέα, της καταβολής χρηματικού ποσού μέχρι  1.000 € σε ΅η κερδοσκοπικό ή κοινωφελές νομικό πρόσωπο, που προβλεπόταν στην προηγούμενη μορφή της παραγράφου 2 του άρθρου 45Α΄ ΚΠΔ· β) προστίθεται νέο εδάφιο στην παράγραφο 2 του άρθρου 239 ΚΠΔ, σύμφωνα με το οποίο ο ανήλικος κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει γνώση της έκθεσης που συντάσσουν οι επιμελητές ανηλίκων συλλέγοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες μετά από εντολή του ενεργούντος την ανάκριση· γ) καταργείται η προβλεπόμενη στην προηγούμενη μορφή του άρθρου 282 παρ. 2 εδ. β΄ ΚΠΔ δυνατότητα επιβολής του μέτρου της τοποθέτησης του ανήλικου δράστη σε ίδρυμα αγωγής ως περιοριστικού όρου αντί της προσωρινής κράτησης, ΅ε εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο ανήλικος παραβιάζει τα εξωιδρυματικά μέτρα που του έχουν επιβληθεί, οπότε είναι δυνατή η αντικατάσταση αυτών ΅ε το μέτρο του άρθρου 122 παρ. 1 στοιχ. ιβ΄ ΠΚ· δ) η επιβολή της προσωρινής κράτησης σε ανηλίκους περιορίζεται μόνο σε πράξεις για τις οποίες είναι δυνατή η επιβολή της ποινής του περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων (άρθρο 282 παρ. 6 ΚΠΔ)· ε) προστίθεται εδάφιο β΄ στο άρθρο 478 ΚΠΔ, με το οποίο χορηγείται δικαίωμα εφέσεως κατά παραπεμπτικού βουλεύματος και στους ανηλίκους· στ) καταργείται η εγγραφή στο ποινικό μητρώο των αναμορφωτικών μέτρων που επιβάλλονται σε ανηλίκους (άρθρο 574 παρ. 3 στοιχ. α΄ ΚΠΔ).

Εξάλλου, με τον Ν. 4356/2015 («Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 181/24.12.2015) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 59, 113, 279, 340, 478, 497 και 578 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Μεταξύ άλλων: α) υπάγονται και οι αναφερόμενες στο άρθρο 225 παρ. 1 στοιχ. α΄, 225 παρ. 2 εδ. α΄ και 364 ΠΚ πράξεις στην προβλεπόμενη στο άρθρο 59 παρ. 2 ΚΠΔ διαδικασία, αν ασκήθηκε ποινική δίωξη για το γεγονός για το οποίο δόθηκε η χωρίς όρκο κατάθεση ή έγινε η ψευδής αναφορά στην αρχή ή η καταμήνυση, ή για το γεγονός το οποίο ισχυρίστηκε ή διέδωσε ο υπαίτιος· β) τροποποιείται το άρθρο 113 ΚΠΔ, προκειμένου να εναρμονιστούν οι δικονομικές διατάξεις του δικαίου των ανηλίκων ΅ε τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου των ανηλίκων, όπως διαμορφώθηκαν μετά τις πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές· γ) αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 279 ΚΠΔ, παρεχομένης της δυνατότητας στον αρμόδιο εισαγγελέα, αφού ενημερωθεί από τους ανακριτικούς υπαλλήλους, να κρίνει ότι δεν είναι αναγκαία η προσαγωγή του επ’ αυτοφώρω συλλα΅βανόμενου για πλημμέλημα δράστη ενώπιόν του και να αποφασίσει αυτός να αφεθεί ελεύθερος· δ) αντικαθίσταται το άρθρο 340 παρ. 1 ΚΠΔ, αναφορικά με την δυνατότητα διορισμού συνηγόρων από το δικαστήριο σε όσους κατηγορουμένους δεν διαθέτουν συνήγορο, ΅ε επιλογή από τους οικείους πίνακες που συντάσσουν οι δικηγορικοί σύλλογοι, προβλέπεται δε ότι οι σχετικές υποθέσεις θα εκδικάζονται υποχρεωτικά μετά από διακοπή έως 30 ημερών, προκειμένου να προετοιμαστεί κατάλληλα ο διορισθείς συνήγορος· ε) αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 478 ΚΠΔ, προσαρμοζόμενο στην νομοθετική μεταβολή του άρθρου 127 παρ. 1 ΠΚ, ώστε το δικαίωμα άσκησης εφέσεως κατά βουλεύματος να επεκταθεί και στην νέα περίπτωση επιβολής περιορισμού σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων· στ) αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 497 ΚΠΔ, επεκτείνεται δε η δυνατότητα του δικαστηρίου να κρίνει ότι η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα και στις περιπτώσεις που επιβάλλεται περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων· ζ) καταργείται η πρόβλεψη (που περιεχόταν στο άρθρο 578 παρ. 1 στοιχ. β΄ ΚΠΔ) για την καταστροφή ποινικών μητρώων ανηλίκων στους οποίους έχει επιβληθεί περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων ΅ε την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους.

Τέλος, με τον πρόσφατο Ν. 4360/2016 («Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία: της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, της απόφασης-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 “Σχετικά με τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των κρατών-μελών” και της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 “Σχετικά με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ”» – ΦΕΚ Α΄ 9/29.1.2016) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στο άρθρο 574 παρ. 2 ΚΠΔ (εξειδίκευση των στοιχείων της ταυτότητας ενός προσώπου που κρίνονται αναγκαία για την εξατομίκευσή του, προσθήκη, ως αναγκαίων στοιχείων του ποινικού μητρώου, της ημερομηνίας κατά την οποία η περιλα΅βανόμενη σε αυτό απόφαση κατέστη αμετάκλητη και του χρόνου τέλεσης της αξιόποινης πράξης).

Δείτε περισσότερα