Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Αστικός Κώδικας Τσέπης (9η έκδοση)
Ευαγγελία Νεζερίτη (επιμέλεια)

Η νέα 9η έκδοση του Αστικού Κώδικα Τσέπης κατέστη επιβεβλημένη μετά τις σημαντικές αλλαγές που επέφερε ο Ν. 4356/2015 («Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 181/21.12.2015) στο κεφάλαιο του Οικογενειακού Δικαίου, και πιο συγκεκριμένα στα άρθρα 1354 ΑΚ (απαγόρευση της πολυγαμίας), 1462 ΑΚ (συγγένεια εξ αγχιστείας), 1463 ΑΚ (θεμελίωση συγγένειας του τέκνου με τη μητέρα του και τον πατέρα του, καθώς και τους συγγενείς αυτών) και 1576 ΑΚ (αυτοδίκαιη λύση της υιοθεσίας σε περίπτωση τέλεσης γάμου μεταξύ του θετού γονέα και του θετού τέκνου).