Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ποινικό Δίκαιο - Ειδικό μέρος
Χρίστος Χ. Μυλωνόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Η τρίτη έκδοση του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Δικαίου, που ο Ιωάννης Γιαννίδης χαρακτήρισε ως «έργο γενεάς», περιλαμβάνει πλήρη ενημέρωση και σχολιασμό τόσο της πρόσφατης νομολογίας όσο και των νομοθετικών επεμβάσεων στα εγκλήματα κατά περιουσιακών δικαίων. Αναλύονται μ.ά. ο ν. 3904/2010 (ικανοποίηση του παθόντος και «ποινική συνδιαλλαγή»), ο ν. 4312/2014 («απόδοση των κατασχεθέντων υπέρ του Δημοσίου), οι διατάξεις περί των πτωχευτικών αδικημάτων (άρθρ. 171 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα), οι σχετικές με τα περιουσιακά αδικήματα διατάξεις των ν. 4139/2013, 4055/2012, 3920/2011, 3772/2009, η νεοπαγής διάταξη του άρθρ. 5 παρ. 3 ΠΚ καθώς και οι διατάξεις περί σημάτων (ν. 4072/2012), που επέβαλαν εκ νέου εκτίμηση των σχέσεων συρροής αυτών με την πλαστογραφία. Στο πεδίο της νομολογίας εξαίρονται οι προοδευτικές τοποθετήσεις πολλών αποφάσεων χωρίς ωστόσο να παραβλέπονται περιπτώσεις που προβληματίζουν ως προς την εφαρμογή της αρχής nullum crimen nulla poena sine lege. Τονίζεται ακόμη το γεγονός ότι οι νέες τεχνολογίες έχουν καταστήσει την ανάγκη επέμβασης του νομοθέτη ιδιαιτέρως πιεστική προκειμένου να αντιμετωπισθούν κενά της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως οι επιθέσεις κατά συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (denial of services) και η αφαίρεση περιουσιακών αξιών εκπεφρασμένων σε ψηφιακό νόμισμα όπως το bitcoin. Το έργο προσφέρει πλήρη και σφαιρική εικόνα της σχετικής ύλης, παρέχοντας ασφαλή και εμπεριστατωμένα επιχειρήματα και λύσεις με πλήθος παραδειγμάτων και αποφάσεων.

Δείτε περισσότερα εδώ: http://www.sakkoulas.com/website2012/default.asp?static=32&category=114&product_id=21722